11% безработица през май

На работа са постъпили 24 352 безработни, което е с 4 213 лица повече спрямо същия период на миналата година

Безработицата в страната през май спадна с 0.4 процентни пункта, достигайки 11%. Това сочат данните на Агенцията по заетостта. В бюрата по труда са регистрирани 360 114 безработни лица, като намаляват с 13 410 души спрямо предходния месец. 

На работа през май са постъпили 24 352 безработни, което е с 4 213 лица повече спрямо май миналата година. Нарастването е в резултат основно на по-големия брой постъпили на работа на първичния пазар и по насърчителни мерки за заетост, но повече са и започналите работа по схемите на Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси” и по програми за заетост.

С посредничеството на бюрата по труда през месец май са започнали работа 19 789 лица. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 13 293 безработни, като спрямо май 2011 г. постъпилите на работа се увеличават с 2 247.

По програми и схеми за заетост през месец май са устроени на работа 5 117 лица. Те също са повече спрямо май 2011 г. - с 847 лица. По насърчителните мерки са започнали работа 1 379 лица, с 1 101 повече от май 2011 г.

През месеца на първичния пазар са заявени 14 261 работни места. В сравнение с май на предходната година, броят им нараства с 1 708 места. Частният сектор е заявил 10 765 места и неговият дял нараства с 2.7 процентни пункта до 75.5%. През месец май най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 759), от търговията (2 158), от хотелиерството и ресторантьорството (1 608), от селското стопанство (1 335), от строителството (1 055), от транспорта (850) и др., т.е. от сезоннозависимите дейности.

По програми за заетост са заявени 640 работни места, а по мерки от ЗНЗ - 1 198 места.

По схема „Развитие” на Оперативната програма ”Развитие на човешките ресурси” през май са заявени 3 112 места.

В резултат на информационната кампания, предприета от правителството и Агенцията по заетостта за намаляване на младежката безработица, рязко нараснаха местата, обявени от работодателите по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”. През месеца са заявени 673 места, които са почти два пъти повече от предходния месец и 8 пъти повече от същия месец на 2011 г.

Коментари: 0