2 млн. работещи в 310 хил. фирми

Най-голям е делът на заетите в промишлеността - 631,3 хил. работници

Според предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), общо 309 892 нефинансови предприятия са представили отчетите си в институцията. В тези фирми работа 1 913 087 лица, показва обобщението за дейността на фирмите извън финансовия сектор.

Предприятията, които са дали отчетите са са произвели добавена стойност за 34,4 млрд. лв. и са направени разходи за инвестиции в дълготрайни материални активи за 13,9 млрд. лв.

Годишен отчет за дейността си през 2011 г. са представили 33 009 промишлени предприятия, или 10.7% от общия брой на отчетените в НСИ. В промишления сектор през 2011 г. броят на заетите лица достига 631 296 и формира най-голям дял - 33% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

Броят на строителните предприятия, представили годишен отчет за дейността си през 2011 г., е 19 518, или 6.3% от всички отчетени в НСИ. През 2011 г. заетите лица в строителството са 162 944, като относителният им дял от общия брой на заетите в нефинансовия сектор е 8.5%, или с 1.0 пункт по-малко спрямо 2010 година.

Данни на националната статистика са дали и 137 874 търговски предприятия, или 44.4% от общо отчетените. В тези фирми са заети 518 847 работници и служители.

Коментари: 0