30% ръст на клиентите с мобилен интернет на Мтел

Компанията отчита нетна печалба от 55 млн. евро за 2013 година

160 ~ 3 мин. четене

Клиентите на Мобилтел, използващи мобилен интернет, се увеличиха с повече от 30% през 2013 година. Така техният брой достигна 192.9 хил. за разглеждания период. В същото време компанията отчита растеж и в сегмента на фиксирания броудбанд. Броят на клиентите, ползващи фиксиран интернет, се е увеличил с 2% до над 155.0 хил. абонати, като общият брой на фиксираните линии за достъп нараства с 1.4%.

През последната четвърт на 2013 година наложената регулаторна политика продължи да оказва негативно влияние върху резултатите на компанията. В допълнение, слабата макроикономическа среда, намаляващото население и свиването на преките чуждестранни инвестиции повлияха потреблението.

Оперативно Мобилтел предприе мерки, за да отговори на тези предизвикателства, от една страна фокусирайки се върху високия клиентски сегмент и поставяйки акцент върху смартфон офертите и пакетните предложения, и от друга - налагайки стриктно управление на разходите.

През последното тримесечие на 2013 година Мобилтел въведе промени в методологията за броене на SIM-карти. Тези промени по-добре отразяват клиентското поведение, както и позицията на Мобилтел като конвергентен телеком доставчик, след придобиването на два фиксирани оператора през 2011 година. В допълнение, те предоставят повече прозрачност и привеждат в съответствие политиката на телекома с тази на останалите оператори.

Новата методология за броене на SIM-картите доведе до общо намаление на клиентите на мобилни услуги с 1,026 милиона до 4,2 милиона. Тази промяна обхваща както клиентите на предплатени карти, така и на две от фиксираните услуги на компанията. Предходните тримесечия на 2012 и 2013 година бяха коригирани със задна дата. Пазарният дял също отбелязва спад – от 42,1% до 39%, като Мобилтел запазва позицията си на пазарен лидер.

През четвъртото тримесечие на 2013 година общите приходи се понижават с 10.3%, спрямо същия период на предходната година, което е причинено от месечните такси и трафик, а също така и от приходите за взаимно свързване. Последното идва в резултат на намаляване на цените за терминиране, а върху приходите от месечни такси и трафик негативно влияние оказва понижаване на нивото на цените за абонаменти и предплатени услуги. Приходите за цялата 2013 година се понижават с 14,8% до 399,4 милиона евро.

През последното тримесечие на 2013 оперативните разходи се увеличават със 7.3% основно в резултат на промяна в счетоводното третиране на определени разходни позиции без ефект върху печалбата. С изключение на тази промяна, оперативните разходи остават стабилни. Разходите за взаимна свързаност и роуминг се понижават в резултат на няколко значителни намаления при цените за терминиране през 2012 и 2013 година. Този спад се компенсира с увеличението на други разходи, произтичащи от еднократни ефекти, свързани с оценка от страна на мениджмънта на бизнес риска. Намалението на общите приходи възлиза на 25.7% сравнима EBITDA. Регулаторните мерки допринасят за това с 0.9 милиона евро.

Средният приход от абонат отбелязва спад с 4.1% в сравнение с четвъртото тримесечие на предходната година. Основната причина довела до този спад е регулацията. Като изключим ефекта от регулациите, средният приход от абонат е стабилен спрямо същия период на 2012 г. Средният приход от фиксирана линия се повишава с 3.2% на годишна база основно поради ръста при бизнес абонатите и положителния ефект от по-високия брой линии за достъп, за броудбанд и телевизия. В резултат на това приходите от фиксираните услуги продължиха да се повишават, възлизайки на 6.7 милиона евро през четвъртото тримесечие на 2013.

Отчетената нетна печалба за 2013 г. е 55,6 млн. евро при 45 млн. евро за 2012 г., което е увеличение с 15 на сто.

Подкрепи Economic.bg