4,8% ръст на безработицата

Незаетите към края на първото тримесечие на годината са 421 400

Безработните към края на първото тримесечие на годината са 421 400, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). От тях 252 300 са мъже, а останалите жени. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на безработните се увеличава с 4.8%.

Коефициентът на безработица се увеличава с 0.7 процентни пункта и през първото тримесечие на 2012 г. е 12.9%. При мъжете тя нараства с 1.3 процентни пункта, а при жените - с 0.1 процентни пункта, и достига съответно 14.5 и 11.0%.

Продължително безработни, от една или повече години, са 226 700 или 53.8% от всички незаети лица. В сравнение с първото тримесечие на предходната година броят им се увеличава със 7.9%. Коефициентът на продължителна безработица се увеличава с 0.5 процентни пункта и достига 6.9% през първото тримесечие на тази година.

От всички безработни през първото тримесечие на 2012 г. 350 600 или 83.2%, са имали предишна заетост, като броят им се увеличава с 3.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Безработните, търсещи първа работа, се увеличават с 9.7% и през първото тримесечие на 2012 г. достигат 70 800.

Според НСИ безработицата сред хората на възраст 15 - 29 навършени години е 23.0% и нараства с 1.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2011 г., като увеличението е по-голямо при жените.

През първото тримесечие на 2012 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 2 853 200, а относителният им дял от населението на същата възраст - 45.1%. От всички заети лица през първото тримесечие на годината 1 492 500 са мъже.

В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на заетите намалява с 51 200 или с 1.8%, а относителният им дял - с 0.5 процентни пункта.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 65.4% и е с 0.2 процентни пункта по-висок в сравнение с първото тримесечие на 2011 година.

Коментари: 0