60 милиона лева за "Техноекспортстрой"

Обявиха нов търг за дружеството, след като на първия не се явиха кандидати при цена от 68 млн. лева

6430 ~ 2 мин. четене

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на 103 970 акции, представляващи 100% от капитала на “Техноекспортстрой” ЕАД, София.

Началната тръжна цена е 60 000 000 лева, а стъпката на наддаване – 1 000 000 лева. Депозитът за участие е в размер на 10 000 000 лв., съобщиха от АПСК.

Търгът ще се проведе на 45-ия ден от датата на обнародване на решението в Държавен вестник от 14.00 часа в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация, която не съдържа информационен меморандум  е 4000 лева и може да бъде закупена срок до 20 дни от датата на обнародване на решението.

В търга ще имат право да участват стратегичиски или финансови инвеститори,  които са закупули тръжна документация и отговарят на следните предквалификационни изисквания:

 

стратегически инвеститори, които кумулативно отговарят на следните изисквания:

  • да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице;
  • да извършва дейности по проектиране, строителство и инженеринг и/или проектиране и изпълнение на инженерни съоръжения;
  • размерът на приходите от тези дейности да не е по-малко от 15 000 000 лв. общо за последните три финансови години, съгласно одитирани годишни финансови отчети;
  • да има положителен финансов резултат за всяка една от последните три финансови години, съгласно одитирани годишни финансови отчети.

 

финансови инвеститори, които кумулативно отговарят на следните изисквания:

  • да е надлежно учредено и валидно съществуващо юридическо лице;
  • да управлява финансови активи и/или да притежава дялови участия в други дружества на обща стойност не по-малко от 30 000 000 лв. общо за последните три финансови години, съгласно одитирани годишни финансови отчети


До участие в търга не се допускат: консорциуми (субекти във формата на търговски или граждански дружества, съгласно българското законодателство, специално създадени с цел участие в търга), офшорни дружества, лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава, лица, които са в ликвидация, лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут.

 

Подкрепи Economic.bg