БНБ защити банките от омбудсмана

Централната банка не е съгласна с искането на омбудсмана бързите производства да се обявят за незаконни

7184 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Българската народна банка (БНБ) излезе с официално становище срещу искането на омбудсмана да се обявите за противоконституционна разпоредбата на чл. 417, т. 2 от Гражданския процесуален кодекс, а именно банките да пристъпват към принудително събиране на вземанията си, без да се преминава през общия съдебен ред.

В становището на омбудсмана до съда, обявено на официалния му сайт, е посочено, че възможността на банките да поискат от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист, като обжалването не спира изпълнението, поставя в по-неблагоприятно положение кредитора в сравнение с длъжника.

Според чл. 417, т. 2 ГПК, заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките.

От БНБ отговарят, че банките са особен вид търговец, който не оперира със собствени средства, а със средства на вложителите. Според институцията, ако се премахне разпоредбата на чл. 417, т.2 от ГПК банките няма да могат да могат бързо и своевременно да събират просрочените си вземания.

Това според централната банка ще доведе до "значително забавяне на събирането на вземанията по кредити, натрупване на допълнителни лихви за забава за длъжника по време на съдебния процес, съдебни такси и разноски, и в крайна сметка до съществено увеличаване на размера на дължимото плащане". "Не бива да се забравя и свързаното с това "задръстване" на съдилищата с огромно количество ясни от фактическа и правна страна дела, чиято единствена цел би била постигане на осъдително решение като предпоставка за започване на принудително изпълнение", се казва още в становището.

От БНБ изтъкват още, че банките и длъжниците по своята същност не са равни стопански субекти и не действат в една и съща стопанска среда. В становището се казва, че ресурсът на банките е основно депозити, които по всяко време могат да станат изискуеми. Отпуснатият капитал обаче не може да бъде взет по всяко време от длъжниците, което увеличава риска за банките, ако нямат достатъчно налични средства. Те пък според БНБ зависят изключително от способността на кредиторите бързо да събират своите вземания.

Подкрепи Economic.bg