Бизнес климатът се подобрява

През декември показателят се покачва с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Общият показател на бизнес климата в България през ноември се покачва с 0.7 пункта спрямо равнището си от предходния месец. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Това се дължи основно на подобрената стопанска конюнктура в строителството и в търговията на дребно.

При промишлеността се запазва нивото от ноември. Анкетата регистрира известен оптимизъм у мениджърите относно настоящото бизнес състояние на предприятията и настоящата производствена дейност, но очакванията им за следващите три месеца са по-умерени. Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в отрасъла, са несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 55.2 и 42.8% от промишлените предприятия.

В строителството съставният показател се покачва с 3.6 пункта главно поради по-оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По отношение на броя на клиентите със закъснения в плащането обаче оценките са в посока на увеличение.

Несигурната икономическа среда остава факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността в отрасъла, като последната анкета отчита и засилване на негативното влияние на факторите „финансови проблеми" и „конкуренция в бранша".

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 6.4 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По отношение на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче очакванията на търговците на дребно са по-резервирани.

Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. По отношение на продажните цени мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

През декември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 5.9 пункта. Влошени са както оценките, така и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-неблагоприятни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда е най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Същевременно през последния месец се увеличава и негативното влияние на фактора „слабости в икономическото законодателство" (с 6.3 пункта).

Относно продажните цени в сектора на услугите анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца.

Коментари: 0