Брюксел улеснява достъпа до еврофондовете

ЕК оповести новите правила за по-бърз и по-лесен достъп до фондовете на ЕС за европейските предприятия, градове, региони и научни изследователи

Европейската комисия прие нови опростени процедури за предоставянето на средства на ЕС за предприятията, неправителствените организации, изследователите, студентите и общините. От 1 януари 2013 година достъпът до тези средства ще се подобри, ще се повиши прозрачността и ще бъде въведена по-голяма отчетност за всеки, който работи със средства на ЕС.

В регламента са предвидени по-големи възможности да се използват еднократни суми и единни ставки за по-малки суми, премахва се необходимостта от попълването на едни и същи данни във формуляри всеки път, когато се кандидатства за средства на ЕС, въвеждат се онлайн приложения.

"С новия регламент се въвеждат значителни подобрения за всички бенефициенти на финансиране от ЕС. Успяхме да намалим административната тежест за получателите на средства на ЕС, което означава по-лесен достъп и по-кратки срокове за получаване на финансиране от европейския бюджет", заяви Януш Левандовски, комисар на ЕС по въпросите на бюджета и финансовото планиране.

По думите му, с новите правила се проправя пътят към по-ефективно използване на средствата на ЕС. Левандовски отбеляза, че това е от значение за всички европейски граждани, тъй като по време на криза бюджетът на ЕС играе важна роля за увеличаване на работните места и растежа.

"Една от основните задачи на моя мандат е средствата на ЕС да станат по-достъпни, а отчетността на управляващите тези средства да стане по-добра", каза еврокомисарят.

Опростяване

Периодът между поканите за представяне на предложения, сключването на споразумения за безвъзмездни средства и сроковете за плащания, ще се съкрати. Чрез по-широкото използване на еднократни суми, единни ставки и единични разходи, акцентът в системата за безвъзмездни средства се пренасочва от възстановяването на разходи към плащанията за постигането на резултати.

За опростяването на административните процедури и увеличаването на насочеността към резултатите на финансирането на ЕС се очаква да допринесе и разширеното използване на награди за победители на конкурси за намиране на решение на предварително зададен проблем -"поощрителни награди".

За ползвателите на фондовете на ЕС ще отпадне задължението да откриват отделни лихвоносни банкови сметки. Дори при получаването на лихва, тя няма да се връща в бюджета на ЕС, нитоще се отчита като приход по проекта. Това решава един от основните проблеми за получателите на безвъзмездни средства и на други заинтересовани страни, по-специално от научните среди и неправителствените организации.

Повече отчетност и защита за европейските граждани

Новите правила ще увеличат отчетността на тези, които управляват парите на данъкоплатците в ЕС. Това включва държавите, които изпълняват голяма част от бюджета на ЕС, включително регионалната политика.

В бъдеще органите на държавите, управляващи средства на ЕС, ще трябва да подписват и представят на комисията годишни декларации, удостоверяващи, че средствата на ЕС са били използвани правилно.

Бяха подсилени механизмите за финансови корекции в случаи на нередности, допуснати от получателите на средства и установени при одит, а като възпираща мярка ЕК ще публикува решенията за налагане на санкции за злоупотреба със средства на ЕС.

Иновационни механизми за финансиране


В бъдеще ще бъдат използвани различни финансови инструменти като заеми, собствен капитал или гаранции за подобряване на ефективността на фондовете на ЕС.

Създават се нови възможности за по-гъвкаво използване на публично-частните партньорства, като по този начин се вземат предвид призивите на заинтересованите страни от европейския промишлен отрасъл, които участват в такива партньорства.

В областта на външните действия ЕС ще може да създава доверителни фондове, като обединява собствените си ресурси с ресурсите на държавите от Общността и други донори, за да координира и да предоставя по-добре външната помощ, както и за да увеличи нейната публичност.
 

Коментари: 0