България разполага със 166 вида подземни богатства

Очертава се тенденция към увеличаване добива на златосъдържащи руди, задържане нивата на добитите количества при медни и оловно-цинкови руди, каолиновата суровина, каменна сол

6040 ~ 2 мин. четене

В България са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на общо 166 вида подземни богатства. В списъка попадат 7 вида енергийни суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат), 12 вида метални полезни изкопаеми (руди), 79 вида неметални полезни изкопаеми (индустриални минерали) и 68 вида скално-облицовъчни и строителни материали. Националният баланс е изготвен въз основа на представените през периода 2012-2013 г. геоложки отчети и доклади от концесионерите и от титулярите на разрешения за търсене и проучване, както и от държавните търговски дружества.

Този извод се съдържа в Баланса на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства на България към 1 януари 2013 г., приет за сведение от Министерския съвет на днешното му заседание, съобщава правителствената пресслужба. В баланса, изготвен от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, за всяка група и вид подземни богатства по участъци, находища, области и общо за страната, са показани състоянието на количеството и качеството на запасите и ресурсите към началото на изтеклата и към началото на текущата година измененията на запасите и ресурсите в резултат на добива, допуснатите експлоатационни загуби и обедняване, увеличението и/или намалението на запасите и ресурсите в резултат на проучване, преизчисление или преоценка.

В сравнение с 2011 г. през 2012 г. се очертава тенденция към увеличаване добива на златосъдържащи руди, задържане нивата на добитите количества при медни и оловно-цинкови руди, каолиновата суровина, каменна сол и други и намаляване нивата на добитите количества въглища и природен газ, бентонитова суровина, манганови руди и други.

През 2012 г. в Специализираната експертна комисия са разгледани, приети и утвърдени запасите и ресурсите на общо 56 находища на подземни богатства. От тях 35 са новорегистрирани, в това число на строителни материали – 21, на скално-облицовъчни материали – 7, на неметални полезни изкопаеми – 3, на твърди горива – 1, и на метални полезни изкопаеми – 3.

Националният баланс се съхранява в Националния геоложки фонд към дирекция „Природни ресурси и концесии“ на МИЕТ и може да се ползва по установения законов ред от компетентните ведомства и от всички заинтересовани физически и юридически лица.

Подкрепи Economic.bg