Четирима кандидати за оценител на борсата и депозитара

До две седмици Агенцията за приватизация ще разгледа предложенията

268 ~ 2 мин. четене

Четири фирми са подали в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол документи за участие в конкурса за изготвянето на анализи на правното състояние, оценки и информационни меморандуми на 50,0542% от капитала на “Българска фондова борса – София” АД, София и 43,70% от капитала на “Централен депозитар” АД, София.

 Това са ДЗЗД "Камбуров-Юропиън Програм Адвайзъри-Мейн Кепитъл"; " ГИВЕ КОНСУЛТ" ЕООД; Консорциум "Първа финансова брокерска къща" и Адвокатско дружество" Цветкова, Бебов и съдружници"; Обединение между" Ърнест и Янг България" ЕООД и Адвокатско дружество “Събев и съдружници".

Предстои комисия да разгледа подадените предложения и в срок до 14 дни да изготви мотивиран доклад до Изпълнителния съвет на агенцията.

Според условията на конкурса за възлагане на изготвянето на анализи на правното състояние, информационните меморандуми и приватизационните оценки на 50,0542% от капитала на “БФБ–София” АД и 43,70% от капитала на “Централен депозитар” АД, София екипите на бъдещия оценител трябва да разполагат с екип, в който задължително да участват най-малко четирима правоспособни юристи, които да познават българското материално право и в частност нормативната уредба, свързана с предмета на дейност на дружествата; които да притежават опит в областите – търговско право и приватизация; от които поне един да притежава опит в областта на международно частно право и/или публично право; независими оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, притежаващи сертификат за правоспособност на независим оценител;         икономисти и специалисти с подходяща квалификация, с оглед естеството на заданието; лица, притежаващи опит през последните десет години в изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества, като на поне едно от тях балансовата стойност на активите надвишава 50 милиона лева, съответно равностойността им в друга валута и др.

Коментари: 0