ДППИ обяви обществена поръчка за проекта IRIS Europe 3

Оферти за участие в процедурата могат да бъдат подавани до 27.06.2014 г.

ДППИ обяви обществена поръчка за проекта IRIS Europe 3

С Решение № РД-10-14 от 23.05.2014 г. на Генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:

„Консултантски услуги по изпълнение на проект IRIS Europe 3 за: 1. Анализ, предпроектно проучване и изпълнение на пилотен проект за мобилни приложения за RIS услуги; 2. Проучване на оперативната съвместимост между RIS и VTMIS услуги и анализ, предпроектно проучване и изпълнение на пилотен проект; 3. Подобряване на правната, организационната и техническата среда за прилагане на RIS услугите; 4. Популяризиране на постиженията по проекта IRIS Europe-3”.

Проектът IRIS Europe 3 е мулти-бенефициентен TEN-T проект за "Изпълнение на речните информационни услуги (РИС) в Европа" и представлява международна инициатива, подкрепена от Европейската комисия в рамките на Програма за финансиране на TEN-T, с основна цел да се насърчи хармонизирано развитие и изпълнението на РИС на европейско ниво, с което да допринесе за увеличаване на безопасността, ефективността и опазването на околната среда от корабоплаването по вътрешните водни пътища.

Пълната документация е публикувана на страницата на ДППИ в интернет: www.bgports.bg, в раздел „Профил на купувача”. Всички заинтересовани лица имат достъп до документацията за участие в срок до 20.06.2014 г., 17:30 часа.

Оферти за участие в процедурата могат да бъдат подавани до 27.06.2014 г., 17:30 часа. Получените оферти ще бъдат отворени публично на 30.06.2014 г. в 14:00 часа в Главно управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” - София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4, зала 404.

Коментари: 0