Депозитите на домакинствата ускоряват растежа си

Плахо активизиране на фирменото кредитиране

Автор: Стилиян Гребеничарски

По данни на Българска народна банка, депозитите на неправителствения сектор нарастват  през април с 8,8% за една година, достигайки 57,5 млрд. лв. (72,1% от БВП). Годишният прираст през месец март бе 8,6%.

Нарастването се дължи основно на ускорения темп при вложенията на домакинствата. Размерът им от 38,9 млрд. лв. (48,8% от БВП) е с 10,2% по-голям в сравнение с април 2013 г. През март той нарасна с 9,2% на годишна база.

Продължават да се увеличават и депозитите на нефинансовите предприятия, но през април има отчетливо забавяне на темповете - 7,1% при 8,1% през март. Нефинансовите компании имат на разположение депозити  в размер близък до 15 млрд. лв. Подобно забавяне може да се дължи на анонсираното от министъра на финансите активизиране в инвестиционната дейност на фирмите.

Забелязва се леко съживяване на в кредитите за нефинансови предприятия. Тяхната обща стойност - 35,8 млрд. лв. (45% от БВП) е нараснала с 2,3 процента на годишна база, при ръст от 1,7% през март.

Кредитите на домакинствата се покачват с 0,2%, сходен годишен ръст с този през март (0,3%). Техният размер е 18,57 млрд. лв. Ръстът при овърдрафт заемите е 1,2%, този при потребителските 0,8%, а с 0,3% са повече ипотечните кредити. На този фон, ограниченият ръст на кредите на домакинствата се дължи в 7,5 процентния спад при другите кредити.

Нетните чуждестранни активи са 28,5 млрд. лв., при 28,8 млрд. лв. в края на март. На годишна база те нарастват с 11,8% при ръст от 14,9% през март 2014 година. През април т. г. чуждестранните активи се увеличават с 4,2% (5,2% годишен ръст през предходния месец), като достигат 41,6 млрд. лв. Чуждестранните пасиви са 13,1 млрд. лв. и на годишна база намаляват с 9,3% (11,3% годишно понижение през март).

Коментари: 0