Доходите скачат с 10.6%

Разходите пък се увеличават с 14.7%

Доходите на българите са скочили с 10.6% в началото на тази година. Общият доход средно на лице от домакинство за първите три месеца на 2012 г. е 960 лв., показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 52.1% от общия доход. Доходите от работна заплата през първото тримесечие на годината средно на лице от домакинството са 500 лв., което е с 8.8% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход намалява с 0.8 процентни пункта за разглеждания период от време.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход намалява с 2.7 процентни пункта и съставлява 30.2% от него.  В номинално изражение през първото тримесечие на  2012 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с  1.5% и достигат 289 лв. средно на лице от домакинство.

През първото тримесечие на 2012 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството  се  увеличават спрямо същия период на 2011  г. и достигат  68 лв. Относителният им дял се повишава с 2.0 процентни пункта и представлява 7.1% от структурата на общия доход.

Доходите от социално осигуряване и социални помощи през първото тримесечие на 2012 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те се повишават за периода от 24 на 37 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял в общия доход нараства с 1.2 процентни пункта и представлява 3.9% от неговата структура.

През първото тримесечие на  2012 г. относителният дял на  паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва както при предходни периоди и достига 99.1% от него.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на тази година е 888 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 14.7%. Най-голям дял при формиране на  общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище (енергия, горива,  вода и др.) - 52.8% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с  5.4% и  през първото тримесечие на  2012 г. са  299  лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в  общия разход  намалява с  2.9  процентни пункта и представлява  33.7% от него през първото тримесечие на 2012 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се  повишават  от  140  лв. през първото тримесечие на  2011 г.  на 170  лв. средно на лице от  домакинството през същото тримесечие на 2012 година. Делът им в общия разход нараства с 1.0 процентен пункт и достига 19.1% от него през първото тримесечие на 2012 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през първото тримесечие на 2012 г. спрямо същото тримесечие на 2011 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на плодове - от 9.4 на 9.9 кг, на месо - от  8.0 на 8.4 кг, и на месни произведения - от 3.4 на 3.7 кг. Намалява потреблението на хляб и  тестени изделия - от 26.8 на 26.2 кг.

Коментари: 0