Държавата дава още минерални извори на общините

Кметовете кандидатстват за находищата до 31 януари, получават ги до 15 февруари

148 ~ 2 мин. четене

 

Министър Нона Караджова одобри Списък на находищата на минерални води, които могат да бъдат предоставени за управление от общините за 25 – годишен срок. 

За 2013 г. за преотстъпване на общините са определени 4 находища с различен брой сондажи. Това са находище "Изворище" в Бургас, "Китен" в с.Китен, чиито оперативни ресурси не са определени и в момента се самоизливат.  На община Харманли се предлагат два сондажа от находище "Халманли". Толкова са и предоставяното находище "Чирпан", според утвърдения списък от министър Нона Караджова. 

Кметът на Община може да поиска находищата посочени в списъка, разположени на територията на общината до 31 януари 2013 г. и същите в 14 дневен срок, ще бъдат предоставени на общината с решение на министъра., пише в обявата на екоминистерството качена на неговата интернет страница. 

Преди издаване на разрешителни за ползване кметът на общината трябва да възложи оценка и да представи документите за утвърждаване на експлоатационните ресурси от тези находища.

Оценката може да бъде възложена и от лицата, искащи да ползват минералната вода, при което същите имат предимство при получаване на правото за ползване и през първите 6 месеца няма да заплащат такса за водовземане или концесионно възнаграждение.

Подадените, в периода 01 януари – 15 февруари, заявления с искане за ползване на минерална вода, ще се изпращат служебно в общината, на която е предоставена минералната вода за издаване на разрешителното за водовземане. Когато в предоставеното находище няма издадени разрешителни от органите по водите, общинският съвет ще определя дали предоставянето за ползване на тези води ще бъде възмездно или безвъзмездно.

Общинските съвети ще определят тарифите, а кметовете ще събират таксите за водовземане. Когато има издадени разрешителни от органите по водите минералната вода ще се предоставя само възмездно при условията на Тарифата за таксите за водовземане , като таксите по тази тарифа и по предоставени от кмета на общината права ще постъпват в съответната община.
 Ако в 5-годишен срок от предоставяне на минералната вода, Общината не е процедирала по усвояване на ресурсите, находището трябва да бъде върнато за управление в съответната Басейнова дирекция.

Подкрепи Economic.bg