Държавата дава още минерални извори на общините

Кметовете кандидатстват за находищата до 31 януари, получават ги до 15 февруари

 

Министър Нона Караджова одобри Списък на находищата на минерални води, които могат да бъдат предоставени за управление от общините за 25 – годишен срок. 

За 2013 г. за преотстъпване на общините са определени 4 находища с различен брой сондажи. Това са находище "Изворище" в Бургас, "Китен" в с.Китен, чиито оперативни ресурси не са определени и в момента се самоизливат.  На община Харманли се предлагат два сондажа от находище "Халманли". Толкова са и предоставяното находище "Чирпан", според утвърдения списък от министър Нона Караджова. 

Кметът на Община може да поиска находищата посочени в списъка, разположени на територията на общината до 31 януари 2013 г. и същите в 14 дневен срок, ще бъдат предоставени на общината с решение на министъра., пише в обявата на екоминистерството качена на неговата интернет страница. 

Преди издаване на разрешителни за ползване кметът на общината трябва да възложи оценка и да представи документите за утвърждаване на експлоатационните ресурси от тези находища.

Оценката може да бъде възложена и от лицата, искащи да ползват минералната вода, при което същите имат предимство при получаване на правото за ползване и през първите 6 месеца няма да заплащат такса за водовземане или концесионно възнаграждение.

Подадените, в периода 01 януари – 15 февруари, заявления с искане за ползване на минерална вода, ще се изпращат служебно в общината, на която е предоставена минералната вода за издаване на разрешителното за водовземане. Когато в предоставеното находище няма издадени разрешителни от органите по водите, общинският съвет ще определя дали предоставянето за ползване на тези води ще бъде възмездно или безвъзмездно.

Общинските съвети ще определят тарифите, а кметовете ще събират таксите за водовземане. Когато има издадени разрешителни от органите по водите минералната вода ще се предоставя само възмездно при условията на Тарифата за таксите за водовземане , като таксите по тази тарифа и по предоставени от кмета на общината права ще постъпват в съответната община.
 Ако в 5-годишен срок от предоставяне на минералната вода, Общината не е процедирала по усвояване на ресурсите, находището трябва да бъде върнато за управление в съответната Басейнова дирекция.

Коментари: 0