„Горубсо-Мадан“ официално има нов собственик

КЗК разреши на "Върба-Батанци" да придобие 100% от капитала на маданското добивното предприятие

4433 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Върба-Батанци" АД, собственост на Николай Вълканов, да придобие 100% от капитала на "Горубсо-Мадан" АД. Сделката беше сключена през март 2012 г., след като предишният му собственик - Валентин Захариев, не можеше да обслужва дълговете и да плаща заплатите на работниците.

Според КЗК сделката цели да се запази и развие рудодобива в Маданския рудоносен басейн - един от най-перспективните в страната.

Предметът на дейност на придобиващото дружество е добив и преработка на подземни богатства, строителна, монтажна, търговска и транспортна дейност и др. Основната дейност на "Горубсо-Мадан" АД е добив и преработка на оловно-цинкови руди, производство и продажба на оловни и цинкови концентрати, както и минно строителство.

"Операцията ще окаже въздействие върху пазарите на производство и продажба на оловен и цинков концентрат, олово и цинк. Търговията с концентрати се осъществява на световно ниво и цените се определят на база международни котировки. На международните пазари са създадени правила и регулации за покупко-продажбата на концентрати, които се прилагат и в България. Установените пазарни дялове в световен мащаб на участниците в концентрацията са незначителни. На пазарите е налице свободна конкуренция, тъй като съществуват възможности за договаряне и доставка на необходимите количества концентрати за всеки производител на метал в България и по света, независимо от местонахождението на производителя на суровината", е становището на КЗК.

Комисията смята още, че вертикалните отношения на участниците в концентрацията нямат потенциала да ограничат доставката на концентрати от внос и следователно не могат да доведат до нарушаване на конкуренцията между местните производители и вносителите на концентрати.  
 
КЗК счита, че сделката няма да доведе до възпрепятстване на конкуренцията на който и да е български пазар, поради което следва да бъде безусловно разрешена.

През септември правителството разреши на "Върба-Батанци" да добива оловно-цинкови руди от находищата "Печинско" и "Шахоница". Дружеството беше определено за концесионер след търгове с тайно наддаване.

Подкрепи Economic.bg