КЗК отмени обществена поръчка на транспортния университет

Процедурата ще продължи от етап разглеждане на представените писмени обосновки

Автор: Силвия Георгиева

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на ректора на Висше транспортно училище (ВТУ) „Тодор Каблешков” за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на работниците във ВТУ „Тодор Каблешков” през 2013 г.”. Заповедта на ректора е определена като незаконосъобразна, оповестиха от Комисията.

Проучването установи, че оценителната комисия не е мотивирала защо е приела писмените обосновки на „Етап Адресс” АД, „Содексо Пасс България” ЕООД и „Идънред България” АД за направените от тях ценови предложения, с 20% по-благоприятни от средната стойност на останалите.

Макар и формално всеки член на комисията да е попълнил оценителен лист, неговото съдържание представлява преписване на акцентите от писмените обосновки на тримата участника, като са преповторени посочените от съответния участник обстоятелства, без да е извършена собствена оценка за съответствие и без да е аргументирано защо са приети за икономични или особено благоприятни.

КЗК счита, че решението за избор на изпълнител следва да бъде отменено като незаконосъобразно, като процедурата следва да продължи от етап разглеждане на представените писмени обосновки, оценка и класиране на офертите, при съобразяване с мотивите в решението.

 

Коментари: 0