КЗК спря процедура за доставка на полицейски коли

Комисията установи, че избраният за изпълнител участник не отговаря на изискванията на възложителя

Автор: Божидара Иванова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)  отмени решение на министъра на вътрешните работи, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобили за спасителни дейности и командни автомобили по обособени позиции”. Позиция 1 включва „Доставка на автомобили за спасителни дейности (спасителни автомобили с кран тежък тип, клас S, категория 2)”, а позиция 2 включва „Доставка на командни автомобили”, в частта по обособена позиция № 1.

Комисията установи, че избраният за изпълнител участник „Авто Инженеринг Холдинг” ГРУП ООД е представил декларация от производителя на съответната техника, която не отговаря на изискванията на възложителя. В декларацията е посочено, че дружеството е оторизирано за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка, но не е уточнено за коя част от оборудването, предмет на обособена позиция 1, се касае.

„Авто Инженеринг Холдинг” ГРУП ООД е представил и декларация от „Скания България” ЕООД, оторизиран представител на производителя, която е в противоречие с изискването на възложителя участникът да приложи декларация за гаранционните условия от самия производител. При избора за изпълнител, оценителната комисия не е констатирала това несъответствие и не е предложила отстраняване на участника от процедурата.

КЗК връща процедурата за възлагане на обществена поръчка за преразглеждане на документите в Плик 2 от офертите на допуснатите участници.

Проверка на Economic.bg показва, че процедурата е открита през февруари месец при управлението на ГЕРБ.

Коментари: 0