Мина второ заседание за развитието на горския сектор

Основната цел на срещата бе да се дискутира представения втори вариант на проекта на Стратегическия план

Мина второ заседание за развитието на горския сектор
204 ~ 2 мин. четене

На 22 юли, 2014 г., от 10:00 часа, в зала „Голям колегуим”, в Министерство на земеделието и храните се проведе второто заседание на Консултативния съвет за подпомагане разработването, обсъждането и приемането на Стратегически план за развитие на горския сектор 2014 – 2023 г., в изпълнение на проект „Стратегическото планиране в българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие” по Приоритетна Ос 1 „Добро управление”, под-приоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Основната цел на срещата бе да се дискутира представения втори вариант на проекта на Стратегическия план, както и да се обсъдят предложенията и становищата, представени след първото заседание на Консултативния съвет, в т.ч. и получените такива, по време на шестте регионални кръгли маси, проведени в градовете Варна, Стара Загора, Велико Търново, Смолян, Враца и София.

В събитието участваха представители на Министерство на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите, Южноцентрално държавно горско предприятие, Югозападно държавно горско предприятие, Северозападно държавно горско предприятие, РДГ Кюстендил, РДГ София, РДГ Велико Търново,  ДПП Витоша, ЛЗС София, Институт за гората към БАН, Лесотехнически университет и участници от браншови организации и НПО, сред които представители на Асоциация „Общински гори”, НССНГ „Горовладелец”, Българско дружество за защита на птиците, Браншово сдружение „Булпрофор” и Съюза на лесовъдите в България.

От страна на Изпълнителна агенция по горите участие взеха инж. Димитър Баталов – зам. председател на Консултативния съвет и Директор на Дирекция „ОГЛ”, д-р инж. Любчо Тричков – Директор на Дирекция „ПМД”, в качеството си на координатор на проекта, инж. Николай Василев – Началник на Отдел „ПСП”, в качеството си на технически сътрудник по проекта, инж. Илия Ангелов – Началник на Отдел „ИГП”, Дирекция „ИПГТ” и инж. Валентин Чамбов – Главен експерт в Отдел „НГКДК”, Дирекция „ГЛД”.

В съответствие с предварително представения дневен ред, на заседанието на Консултативния съвет, бе представен и обсъден втори вариант на разработения проект на Стратегически план. Представителите на фирмата изпълнител – ФОКУС СИСТЕМС ООД, представиха структурата и съдържанието на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014 – 2023 г., оперативните цели и дейности за реализация на индикаторите на Стратегическия план, както и структурата и съдържанието на Правилата за мониторинг на изпълнението. Заседанието завърши с дискусия по всички Оперативни цели, заложени в проекта на Плана, по време на която представителите на основните заинтересовани страни представиха своите мнения и становища по така разработения документ

През последната седмица на месец юли, се очаква провеждането на Експертен съвет от страна на ИАГ, на който да бъде представена допълнената разработка на Стратегически план, като след нейното приемане от Експертния съвет, тя ще бъде представена на министъра на земеделието и храните за одобрение. В началото на месец август, в гр. София, ще бъде проведена и Национална кръгла маса за представяне на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014 – 2023 г., пред широк кръг от заинтересовани страни.

Подкрепи Economic.bg