НКЖИ погаси близо 45 млн. лв. задължения

Компанията ще приключи първото полугодие на годината без стари задължения към външни контрагенти

Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) ще приключи първото полугодие на годината без стари задължения към външни контрагенти. Това сочат финансовите разчети на компанията.

Компанията е финансово стабилна, изчиствайки 99 на сто от задълженията си, съобщават от дружеството.

В края на 2009 г. задълженията към доставчиците са били 46 млн. лв., а в края на декември 2011 г. те са приблизително 5 млн. лв. В по-голямата си част те са от  старо цесионно задължение към юридическо лице от 2005 г., чийто размер беше около 13 млн. лв. главница, към тази сума се прибавят дължимите лихви. През 2010 и 2011 г. НКЖИ е погасила частично задълженията си.

От дружеството съобщават още, че към момента остава да се изплатят само и единствено наследени задължения към пожарната и полицията, които са в процес на изчистване. Предвидено е, до средата на май да бъдат подписани  взаимни протоколи за прихващания или разплащания на задълженията. През настоящата година, по бизнес план, компанията ще обслужва само текущите си задължения.

НКЖИ няма задълженията и към държавен бюджет, доставчици, персонал и осигурителни институции. Компанията изплаща по график дължимите възнаграждения и социални придобивки  на персонала, които към 31 декември 2011 г. те са в размер на 150 555 000 лв.

През миналата година НКЖИ е реализирала икономия от възнаграждения, осигуровки и надбавки в размер на 6 102 728 лв. Икономическият ефект към 31 декември 2011 г. от плана за оперативно преструктуриране е в размер на 1 466 082 лв.

Добрите финансови показатели се дължат на изключителна финансова дисциплина и контрол по изразходване на средства, както и драстичното намаление на административните разходи.

Коментари: 0