Пенсионните фондове с 37 млн. лева печалба

Акумулираните средства от дружествата към края на 2013 г. са над 6,8 млрд. лева

Пенсионноосигурителните дружества приключват 2013 г. с общи приходи в размер на 130 127 хил. лв., което представлява увеличение с 14,55 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2012 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2013 г. в размер на 36 915 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 16,55 на сто в сравнение с 2012 г.

Това сочат данните на Управление "Осигурителен надзор" на КФН, което обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г. Информацията е получена на база на одитираните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

Към 31.12.2013 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 4 188 165 лица, което представлява нарастване с 95 663 лица или с 2,34 на сто спрямо осигурените към края на 2012 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2013 г. се равняват на 6 809 136 хил. лв. и регистрират ръст от 1 127 266 хил.лв. или 19,84 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2012 г.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2013 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН на 10.02.2014 г. предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване.

Известни различия се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като:  приходи от управление на собствени средства  (намаление с 6 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати), общи разходи (намаление със 140 хил. лв.), финансов резултат преди данъци (увеличение със 140 хил.лв.), нетен финансов резултат (увеличение с 27 хил.лв.), както и при балансовите активи на пенсионноосигурителните дружества (увеличение със 133 хил.лв. в сравнение с предварителните резултати).

Коментари: 0