Повишена ефективност срещу еврозлоупотреби

Най-значими са докладваните нередности по ИСПА – 16 случая за 34 665 813 евро

Засилване възможностите на контролната среда, подобряване на междуинституционалната координираност и в резултат на това – повишаване на ефективността на противодействието на правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Това са основните цели на мерките от Плана за действие за изпълнение през 2012 г. на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите. Правителството днес прие плана и одобри доклади за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (АФКОС).

По инициатива на членовете на съвета през 2011 г. са осъществени редица нормативни промени, за да се повиши административният капацитет за разкриване на злоупотребите с евросредства и да се създаде среда, която да ограничи възможностите за нарушения.

Сред тях са и изменения в Закона за обществените поръчки. С тях се променя моделът за осъществяване на предварителен контрол върху процедурите за осъществяване на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове.

Има и изменения в Закона за държавната финансова инспекция за извършване на постоянна оценка на риска и за възприемане на насочен към резултати подход по отношение на превенцията и контрола.

Акцент в работата на АФКОС през миналата година е поставен на засилването на координацията между всички институции в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз и към задълбочаване на сътрудничеството с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и специализираните структури на другите държави-членки на ЕС.

Основните проблеми, по които са работили българските специалисти и експертите от ОЛАФ, са контрабандата и фалшификацията на цигари и измамите с евросредства при преките разходи.

От доклада за дейността на АФКОС става ясно, че през миналата година по оперативните програми „Техническа помощ” и „Конкурентоспособност” не са докладвани нови случаи на нередности до ОЛАФ.

Най-много са подадените сигнали по ОП „Регионално развитие” – 28 случая на нередности с финансово изражение 3 785 495 евро. Във финансово отношение най-значими са докладваните нередности по Програма ИСПА – 16 случая за 34 665 813 евро.

Коментари: 0