Приключи проектът за стратегическото планиране на българските гори

Основната цел е съхранението и устойчивото развитие в горския сектор

Приключи проектът за стратегическото планиране на българските гори

Нова стратегия за развитието на горския сектор у нас бе представена днес от Агенцията по горите. Днес, 19.09.2014 г. в гр. София се проведе заключителната пресконференция по проект а"Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" по Оперативна програма "Административен капацитет" с № 11-13-8/03.09.2012 г., изпълняван по Приоритетна ос I "Добро управление", под-приоритет 1.3. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики".

Участие в пресконференцията взеха ръководителят на проекта инж. Веселин Райчев и екипа му, като запознаха присъстващите представители на медиите с постигнатите резултати и цели по проекта.

Акцентът бе поставен върху съдържанието на изготвения Стратегически план за развитие на горския сектор, неговите основни цели и приоритети, прилагането на които ще доведе до подобряване на стратегическото планиране в горските територии и по-ефективното управление на горския сектор. Основната цел е съхранението и устойчивото развитие на българските гори, както и увеличаване площта на горите, на дървесния запас и запаса на въглерод в горските територии.

Координаторът на проекта, д-р. инж. Любчо Тричков подчерта приноса на всички заинтересовани страни в изготвянето на стратегическия документ и изрази задоволството си голямото количество получени коментари и препоръки в рамките на проведените шест броя регионални кръгли маси.

От казаното стана ясно, че след приключването на проекта предизвикателството ще бъде прилагането на изготвената стратегическа рамка.

Проектът положи добри основи за бъдещото развитие на горския сектор до 2023 г. При спазване на заложените в Стратегическият план цели ще бъдат постигнати устойчивост и ефективно управление в горския сектор на България.

Коментари: 0