Загубата на "Албена" намалява до 12 млн. лв.

Приходите се увеличават минимално с 1%

"Албена" АД - к.к. Албена отчита 27% по-ниска консолидирана загуба за първите шест месеца на 2012 г., показва отчета на курорта представен пред инвеститорите на БФБ. Отрицателният резултат след облагане с данъци е 11,86 млн. лв., спрямо 16,24 млн. лв. за полугодието на миналата година.

"Поради сезонният характер на дейността си, дружеството реализира предимно разходи до началото на активния сезон и затова резултатът за второто тримесечие е негативен", се казва в доклада за дейността на "Албена" АД.

Приходите на "Икономическа група Албена" в края на юни 2012 г. са 18,6 млн. лв., което е минимално повишение от 1% на годишна база. Себестойността на продажбите е 25,7 млн. лв., като се понижава с 14% спрямо първото полугодие на миналата година.

В консолидирания отчет на "Албена" участват Албена Тур ЕАД, Бялата лагуна АД, Диализен център  ЕООД, Еко Агро АД, Екоплод ЕООД, Екострой  АД, МЦ Медика Албена  ЕАД, Тихия кът АД, Hotel des Masques-Швейцария, ДП Екострой-Украйна, Интерскай АД, Актив сип ООД и Приморско клуб ЕАД.

Най-големите акционери са Албена холдинг АД и Албена Инвест холдинг АД, които имат съответно 53,94 и 20,58% от акциите в курортния комплекс.

Коментари: 0