Бизнес климатът се подобрява през май

Основни пречки пред компаниите са несигурната икономическа среда и недостигът на работна ръка

Бизнес климатът се подобрява през май
484 ~ 2 мин. четене
Бизнес климатът в България се е подобрил значително през май спрямо предходния месец. Ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Изследването на Националния статистически институт (НСИ) сред бизнес мениджърите на значими компании в България показва, че въпреки задържането на икономическия ръст над 3%, най-големият проблем за четирите сектора е „несигурната икономическа среда“.

Като фактори, затрудняващи дейността на фирмите в четирите сектора, се изтъкват голямата конкуренция и недостатъчното търсене на стоките или услугите, както и недоостигът на работна ръка.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” се повишава с 1.3 пункта спрямо предходния месец главно поради оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, докато прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани.

Основният фактор, затрудняващ дейността, остава несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила. Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През май съставният показател „бизнес климат в строителството” се покачва с 2.9 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно настоящата строителна активност, както и очакванията им за дейността през следващите три месеца, са по-оптимистични. Последната анкета обаче отчита увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащането. Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за развитието на. По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” нараства с 5.6 пункта в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и в прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца се регистрира повишен оптимизъм. Основните пречки за развитието на бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда. Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През май съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” нараства с 4.7 пункта, което се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора продължават да бъдат конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното влияние на втория фактор. Очакванията на мениджърите относно продажните цени са те да останат без промяна през следващите три месеца.
Коментари: 0