БНБ ще печата нови банкноти за 10 млн. лева

Централната банка ще строи и касов и информационен център в Пловдив

БНБ ще печата нови банкноти за 10 млн. лева

Снимка: Стоян Йотов

През 2015 година ще бъдат отпечатани 85 милиона банкноти и изсечени 145 милиона разменни монети. Производството на банкноти е свързано главно с подмяната на негодните купюри, които ще бъдат изтеглени от обращение. Разходите за производство на нови банкноти през 2015 г. са в размер на 10 266 хил. лв., което представлява увеличение с 42.7% на предвидените разходи спрямо заложените в бюджета на БНБ за 2014 г. 

Това предвижда бюджета на Българска народна банка за 2015 г. Днес БНБ представи в Народното събрание отчета си за шестмесечието на 2014 г. И двата документа са приети от Управителния съвет на БНБ на 27 ноември.

Разходите за нови монети за 2015 г. са 9472 хил. лв., в т.ч. 766 хил. лв. за отсичане на сребърни и златни възпоменателни монети в изпълнение на приетата от УС на БНБ Монетна програма. С оглед потребностите на БНБ от разменни монети за обслужване на наличнопаричното обращение през 2015 г. ще бъдат отсечени 145 млн. броя разменни монети. За целта са предвидени 8706 хил. лв., което представлява увеличение с 2814 хил. лв., или с 47.8% на тези разходи спрямо утвърдените в бюджета на БНБ за 2014 г.

Разходите за издръжка на БНБ за 2015 г. са определени на 93 137 хил. лв., като в сравнение с бюджета за 2014 г. размерът им е увеличен със 7326 хил. лв., или с 8.5%, което се дължи главно на увеличените средства за издръжка на паричното обращение.

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, за 2015 г. имат за цел ефективното функциониране на Банката съгласно ЗБНБ и подобряването на организацията на емисионно-касовата дейност за изпълнение на следните задачи: качествено обслужване на банките и другите клиенти на БНБ и гарантиране сигурността на паричното обращение; организация на касовата дейност по начин, който осигурява изпълнението на изискванията и стандартите на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Разходите, свързани с издръжката на паричното обращение, са в размер на 21 358 хил. лв., като представляват 22.9% от общите разходи за издръжка на Банката и се увеличават с 40.7% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2014 г.

При определянето на необходимото за 2015 г. количество банкноти и монети са взети предвид подмяната на изхабените в процеса на обращение банкноти и поддържането на запаси от банкноти и разменни монети, както и планираното пускане в обращение през 2015 г. на новата разменна монета от два лева, което ще даде възможност да се гарантират чистотата и качеството на наличнопаричното обращение. За покриване на потребността от банкноти през 2015 г. ще бъдат отпечатани 85 млн. броя банкноти.

В изпълнение на емисионната дейност на БНБ за проектиране на нови емисии монети през 2015 г. са предвидени 51 хил. лв., което е с 21.5% по-малко от утвърдените за текущата година. Средствата за експертизи и за унищожаване на отделяните след машинна обработка негодни банкноти и монети през 2015 г. са на стойност 1010 хил. лв., като в рамките на тези разходи са включени разходите за привеждане на скрап от сребърни монети в сребро борсов стандарт в размер на 1000 хил. лв.

За консумативи, свързани с функционирането на паричното обращение, като бандероли, термосвиваемо фолио, чували за банкноти, вакуумиращи пликове, картончета за ценни пратки, пликове и фишеци за монети, за 2015 г. са предвидени общо 188 хил. лв., което е с 29 хил. лв., или с 18.2% повече в сравнение с планираните средства в бюджета за 2014 г. по този показател. Разчетените средства за резервни части за машините, осигуряващи обработката на банкнотите и монетите в БНБ, за 2015 г. са в размер на 208 хил. лв., което е с 0.5% повече спрямо бюджета по този показател през 2014 г.

Разходите за материали, услуги и амортизация по бюджета на Банката за 2015 г. са в размер на 41 472 хил. лв., или 44.5% от общия бюджет, и се увеличават с 4.2% спрямо утвърдените средства по бюджета за 2014 г. Разходите за материали са 1365 хил. лв. и представляват 1.5% от всички разходи за издръжка на Банката. Най-голям дял в тази група имат разходите за горива и резервни части за специализирания транспорт – 515 хил. лв., за канцеларски материали – 369 хил. лв., и за материални запаси – 176 хил. лв. Разходите за външни услуги са на стойност 21 907 хил. лв., или 23.5% от общите разходи за издръжка на Банката, и се увеличават със 7.0% спрямо утвърдените за 2014 г.

Определящи в групата на външните услуги са разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти – 4856 хил. лв. За топлинна и електрическа енергия е предвидена сумата от 1170 хил. лв., съобразена с прогнозната инфлация за 2015 г. За 2015 г. са предвидени 2700 хил. лв. за покриване на разходите по договори с МВР, като се запазва размерът на средствата, утвърдени за 2014 г. Не са планирани средства за увеличаване през 2015 г. на заплатите на полицейските служители и пожарникарите, а само за обезщетенията, дължими при пенсиониране на служителите.

За извършване на текущи ремонти в сградите на БНБ са разчетени 1760 хил. лв. Предвидени са средства за ремонт на външната облицовка на централната сграда.

Разходите за консултантски услуги за 2015 г. са в размер на 2685 хил. лв. Предвидени са средства за организиране на външен преглед на качеството на активите на банките, консултантски услуги в областта на проекти, свързани със сигурността на информационните системи, за актуализиране на оценката за енергийна ефективност на сградите на Банката, за външни консултанти при процедури за избор на изпълнители на поръчки, за консултантски услуги по поддръжка на машините за обработка на банкноти. Планирани са и средства за обезпечаване дейността на Програмния съвет по история на финансите и банковото дело. Разчетени са също средства за консултантски услуги по счетоводни, данъчни и други законодателни въпроси, както и за изготвяне на актюерска оценка на задълженията на работодателя към служителите.

Разходите за персонала за 2015 г. се предвижда да бъдат в размер на 23 276 хил. лв. и представляват 25% от общите разходи, като са увеличени със 198 хил. лв. спрямо утвърдените средства за 2014 г. Не са планирани средства за индексиране на заплатите на списъчния състав на БНБ.

За 2015 г. са предвидени 2254 хил. лв. разходи за социална дейност, или 2.4% от общите разходи, които остават непроменени в сравнение с 2014 г. Те обхващат разходите за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, определени на базата на необлагаемия минимум по чл. 208 и във връзка с чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане; за медицинско обслужване; за издръжка на почивните бази и за други социални дейности.

Другите административни разходи за 2015 г. възлизат на 2204 хил. лв., или 2.4% от общите разходи за издръжка на Банката, и са намалени с 3.5% спрямо утвърдените за 2014 г.

Разходите за командировки в страната са в размер на 146 хил. лв. и са свързани главно със зареждане на касовите подразделения на Банката с банкноти и монети, осъществяване на контролни функции и извършване на инвентаризации и инвеститорски контрол на подлежащите на реконструкция и ремонт обекти. Планираните средства по този показател са с 5.0% повече спрямо 2014 г. Разходите за командировки в чужбина са 581 хил. лв. Те са планирани на база дейността на всички дирекции и са свързани с участието на служители в двустранни срещи с други централни банки и международни организации, заседания на надзорни колегии, семинари, конференции и други мероприятия.

За 2015 г. разходите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, са 2573 хил. лв., или 2.8% от общите разходи за издръжка на Банката, и са намалени с 20.2% спрямо одобрените за 2014 г.

Инвестиционната програма на БНБ е изготвена в съответствие със стоящите пред Банката задачи и като продължение на развитието и обновяването на информационните и комуникационните технологии в БНБ.

В инвестиционната програма на Банката за финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация през 2015 г. са планирани 4741 хил. лв.

Предвидени са средства за изграждане на касов и информационен център в Пловдив в размер на 4476 хил. лв., в т.ч. 2726 хил. лв. за проектиране, строителен надзор и строителство до кота нула (вкл. на помещения за трезор); 1700 хил. лв. за строителство на защитна част на трезорни помещения, аварийни люкове и трезорни врати; 50 хил. лв. за структурна кабелна система. За изпълнение на препоръките, произтичащи от изискванията в техническия паспорт на централната административна сграда на пл. "Княз Александър I" No 1, са предвидени 240 хил. лв. за проектиране.

За придобиване на земя с подпорна стена на ул. "Московска" No 7 са предвидени 15 хил. лв. , както и 10 хил. лв. за проектни и проучвателни работи на същата сграда.

За придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване ще бъдат изразходвани общо 2716 хил. лв. Предвиждат се средства за покупка на два бронирани специализирани товарни автомобила на стойност 1200 хил. лв., 500 хил. лв. за основен ремонт на дизелгенераторни системи за осигуряване на независим източник на електроенергия и непрекъсваемост на електро захранването на системите за работа, 120 хил. лв. за климатизация на сградите на Банката, както и 541 хил. лв. за придобиване на машини и съоръжения, обслужващи паричното обращение. За офис мебели са предвидени 85 хил. лв., за оборудване на социалните обекти и касовите подразделения – 120 хил. лв., а за друга техника – 150 хил. лв.

Инвестиционните разходи за информационни системи на БНБ възлизат на 13 374 хил. лв. и представляват 63.6% от общия размер на инвестиционната програма. Средствата са за закупуване на компютърна и комуникационна техника на обща стойност 6211 хил. лв., на лицензи – 3585 хил. лв., и 3578 хил. лв. за разработване на нови системи.

Инвестициите, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ, са насочени към увеличаване на надеждността в сферата на комуникациите с ЕСЦБ. БНБ участва в проекти на ЕСЦБ за изграждане на единна унифицирана инфраструктура за обмен на данни и съобщения, предвидените средства за които остават без промяна – 196 хил. лв.

Въпреки продължаващата изключително неблагоприятна пазарна среда през 2015 г. се очаква БНБ да генерира положителен финансов резултат, съобщават от Централната банка.

Коментари: 0