Добивната индустрия създаде продукция за близо 3 млрд. лв. през 2019 г.

Износът ѝ се увеличава с близо една пета за година, но размерът ѝ все още е далеч от потенциала

Добивната индустрия създаде продукция за близо 3 млрд. лв. през 2019 г.

Снимката е илюстративна

Снимка: Pixabay

Антония Симова Автор: Антония Симова

Добивът на полезни изкопаеми в България се е увеличил леко на годишна база през изминалата година, достигайки 109.93 млн. т суровини, а успоредно с повишаването на цените на някои минерални суровини стойността на произведената продукция нараства с 3% и достига общо 2.9 млрд. лв. Това показват данните от годишния бюлетин на Българската минно-геоложка камара (БМГК).

Производство

Повишение в обема на добитите подземни богатства се наблюдава при почти всички подотрасли – рудодобивът бележи ръст от 3% през 2019 г., като достига годишен обем от 35.6 млн. т. Добивът на всички групи неметални полезни изкопаеми също нараства, като най-съществен е процентът при скално-облицовъчните материали, които обаче са с малък дял в общия добив.

В контраст с това от друга страна се затвърждава тенденцията за свиване на добива на въглища и на годишна база обемът му намалява със 7% до 28.5 млн. т. Нивото на въгледобива миналата година достига най-ниската точка от 2013 г. насам. С това въгледобивът отстъпва второто място в разделението по дял на подземните изкопаеми и разпределението на добива им през 2019 г. променя тенденцията от последните 10 години. В парично изражение стойността на продукцията в подотрасъла спада с 16% както заради снижения обем на добива, така и заради по-ниските цени.

Намаление в обема на добива има и при добива на течни горива - с 4%, но техния дял е малък в общия добив.

Износ

Продукцията от добивната индустрия формира 7.6 млрд. лв. от общия износ през 2019 г., което е повишение с над 17% на годишна база. Износът на минерални суровини в натурално изражение бележи ръст с над 10% спрямо предходната година и достига 7.5 млн. т.

Най-голям дял в износа отново имат горивата – 66%, като увеличението при тях спрямо 2018 г. е с близо 19%. Следват ги индустриалните минерали с 26% дял на износа, докато този на металните полезни изкопаеми е 10% и при тях е налице спад в сравнение с предходната година.

Човешки ресурси

Производителността в добивната индустрия продължава плавно да се увеличава, като през 2019 г. е малко над 137 хил. лв. на един нает. От минната камара уточняват, че това се дължи както на технологичното обновление за последните 20 години, така и на инвестициите в развитието на персонала, в обучения, подобряване на условията на труд и др.

Факт е обаче че през 2019 г. се затвърждава тенденцията на намаляване на работещите в бранша през последните години, като за 2019 г. броят на наетите лица спада с 3% до 20 779 души. Това се дължи най-вече на трайния спад на заети във въгледобива – със 7% за 2019 г. и общо 33% за последните 10 г.

Средната годишна заплата в сектора през 2019 г. достига 21 139 лв., като увеличението спрямо 2018 г. е с 4%. Този ръст изостава от ръста на средната работна заплата за страната, който е 10% за същата година, но въпреки това, заплащането в бранша се запазва високо – 42% над средното за страната и е на четвърто място от икономическите дейности след IT сектора, финанси и застраховане и енергетика.

Коментари: 0