Индустрията продължава да расте на годишна база

Това сочи редовният месечен обзор на Райфайзенбанк

Индустрията продължава да расте на годишна база

Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към средата на октомври.

Анализаторите на банката отчитат, че към август 2015 г. индексът на индустриалното производство се понижи до 105.0 пункта, или с 10.0% спрямо юли. От друга страна, в сравнение с август 2014 г. индексът отбеляза ръст от 4.3%. Въпреки променливата му месечна динамика, неговата средна 12-месечна стойност също отчита устойчив ръст и достигна 110 пункта през август. По компоненти ръстът на индекса през август бе резултат от противоположна динамика: увеличение в производството на електричество, топлоенергия и газ с 6.2%, нарастване продукцията на преработващата промишленост с 4.3% и спад на добивната промишленост с 0.1%.

„През август темпът на спад на строителството беше ограничено до минус 0.4% на годишна база (-0.6% за юли). Спадът отново бе следствие от свиване при сградното строителство (-7.6%) и ръст при гражданското и инженерното строителство (7.7%), който обаче, не можа да преодолее изцяло общия спад в сектора. Очаква се ръстът в сегмента на гражданското и инженерното строителство да се ускори поради подобрено усвояване на европейски фондове, докато сградното строителство ще продължи да се свива, макар и с по-бавни темпове.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

Брутният външен дълг спадна до 35.4 млрд. евро, което е с 3.3 млрд. евро по-малко от нивата през август 2014 г. В неговата структура вътрешнофирмените заеми заемаха най-голям относителен дял, следвани от заемите на „други сектори“, държавното управление и заемите на банковия сектор. „С други думи, нарастването на динамиката на брутния външен дълг се движеше изцяло от държавния дълг, който се увеличи с 1.2 млрд. евро на годишна база и отчасти бе компенсиран от намаление във външната задлъжнялост на останалите три институционални сектора с общо 4.5 млрд. евро.“,  допълни Калчев.

Паричната статистика на БНБ отчита месечен спад на кредитите с 0.1% през август, движен от кредитите към нефинансови предприятия (-0.1%), докато кредитите към домакинствата отбелязаха нулев прираст. Спадът на кредитите към бизнеса се дължеше главно на недостатъчното проекти за кредитиране от страна на реалната икономика и отразява изискванията на банките към бизнеса при кредитиране.

През август относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) задържа нивото си от юли, което беше относително високо - 23.9%. В рамките на кредитите към нефинансови предприятия този дял беше по-значителен (27.8%), докато при кредитите към домакинствата – по-малък (19.0%), като очакванията са делът на лошите и преструктурирани кредити да се задържи на  подобни нива.

Според анализа на Райфайзен Рисърч, за разлика от кредитите, през август депозитите нараснаха с 4.5% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличиха с 4.2%, а тези на нефинансовите предприятия - с 5.3%.  
Коментари: 0