Инспекцията по труда започна масови проверки по морските курорти

Най-активно проверяващите ще следят за наличието на трудов договор

Инспекцията по труда започна масови проверки по морските курорти

Инспекцията по труда (ИА) засилва контрола по морските ни курорти от началото на юли, това съобщават на сайта на изпълнителната агенция. По време на активния туристически сезон инспекторите ще акцентират върху превенцията на недекларирания труд – работа без трудов договор, наемане на договор за непълен работен ден при работа по 8 и повече часа, наемането на непълнолетни лица и на чужденци, заплащане на част от възнагражденията на ръка след устно договаряне.

За целта от ИА ежегодно командироват служители от други области на страната, които да контролират обектите със сезонен характер, които са идентифицирани като рискови, тъй като често при сезонната заетост се нарушават разпоредбите за наемане на работници и служители, по работното време и заплащането.

От агенцията припомнят, че наетите за сезонна работа не трябва да се съгласяват да работят без сключен трудов договор, тъй като при евентуално нарушаване на правата им те могат да претендират пред регулатора само за условията на труд и възнаграждение, договорени писмено. Работодателят няма право да допуска работници и служители до работните им места без да им е връчил подписан от двете страни екземпляр на трудовия договор, копие от уведомлението за регистрацията му в НАП и длъжностна характеристика. При желание да провери уменията им, той може да сключи трудов договор със срок на изпитване. Наетото лице може да бъде освободено по всяко време без предизвестие. Ако изрично не е уговорено в чия полза е срокът на изпитване, то той важи и за двете страни и работниците също могат да напуснат без предизвестие.

Трайна практика след приключване на туристическия сезон е в Инспекция по труда да се подават сигнали от лица, работили без трудов договор, на които не е заплатена най-често последната заплата. Други чести сигнали са с искане работодателят да бъде задължен да изплати сумата, договорена устно. В тези случаи контролните органи на Агенцията не могат да се намесят, тъй като лицата трябва да бъдат установени на работното място, за да бъде обявено съществуването на трудово правоотношение. По отношение на заплащането инспекторите по труда могат да дават задължителни за изпълнение предписания за заплащане на сумата, договорена писмено.

Наемането на непълнолетни лица става само след разрешение от Инспекцията по труда, което важи за конкретното работно място, за което е поискано, и за работодателя, с който е сключен договорът.  Заявлението може да бъде подадено и по електронен път. Срокът за произнасяне при представяне на пълен комплект документи е 7 работни дни. Документите, които се изискват, са идентични с тези, които трябва да бъдат подготвени за всяко работно място, независимо дали на него е назначено непълнолетно лице или пълнолетно. Разликата е, че при наемане на непълнолетно лице те се представят предварително в Дирекция „Инспекция по труда“ по местонахождение на работното място, а при наемане на пълнолетен работник – при проверка.

Процедурата за наемането на лица, ненавършили 18 г., е описана подробно на сайта на ИА ГИТ http://www.gli.government.bg/page.php?c=112&d=313.

При наемане на лица от трети държави работодателите следва да знаят, че наетите трябва да имат право на достъп до пазара на труда у нас. Редът за наемане на чужденци от трети страни е регламентиран в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и в Правилника за прилагането му. Компетентният орган за осигуряването на достъп до пазара на труда е Агенцията по заетостта. Работодателите са длъжни да уведомят Главна инспекция по труда в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Целта е да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които работят, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението. За уведомяването е разработена специална бланка, която е публикувана на сайта на ИА - www.gli.government.bg, в „Административно обслужване“, „Формуляри“ и се подават в съответната дирекция “Инспекция по труда“ по месторабота на чужденеца.

Информация за контролната дейност в морските курорти през 2017 г. е публикувана тук http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3168.

Коментари: 0