Италиано-арабски консорциум ще строи „Турски поток“ в България

Той предложи най-ниската цена

Италиано-арабски консорциум ще строи „Турски поток“ в България
3341 ~ 2 мин. четене

Обединение „Консорциум Аркад“ е класиран на първо място и предложен за изпълнител на българската част от "Турски поток".

"Булгартрансгаз“ финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в откритата процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“ и референтен номер: 180-100 на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Решението за избор на Обединение „Консорциум Аркад“ е публикувано на профила на купувача, на сайта на „Булгартрансгаз“ ЕАД, на 03.04.2019 г.

Три обединения подадоха оферти за участие в процедурата - Д3ЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), Обединение от „ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt.“ и Обединение „Консорциум Аркад“.

Офертата на обединението от унгарските Industries Fovallalkozo Zrt и Industries-KVV Kivitelezo Zrt, в които мажоритарен акционер е унгарската енергийна група МОЛ, не беше допусната до отваряне на ценовата оферта, тъй като не отговаря на техническите изисквания на поръчката за 2,286 млрд. лева без ДДС.

Офертата на Обединение Консорциум „Аркад“ с участници „Аркад Ей Би Би” С.п.А и „Аркад Енджиниъринг енд Констръкшънс Къмпъни” предложи цена от близо 1,1 млрд. евро при срок за изграждане от 615 дни и цена от 1,289 млрд. евро за по-краткия срок от 250 дни.

Третият кандидат - ДЗЗД „Консорциум–Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ) с участници „Консорцио Варна 1“ (учредено от „Бонатти“ С.п.А и „Макс Щрайхер“ С.п.А) и „Комплишънс дивелъпмънт“ С.А.Р.Л- клон България, предложиха съответно цена от 1,6 млрд. евро за срок на изграждане от 615 дни и цена от 2,415 млрд. евро за срок на изграждане от 250 дни.

Изборът на изпълнител е осъществен чрез прилагане на показателите от Методиката за комплексна оценка, зададени от „Булгартрансгаз“ ЕАД, като избраният консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ , казват от държавната газова компания.
Предложението на Обединение „Консорциум Аркад“ включва най-ниските цени, както за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 (двеста и петдесет) календарни дни, така и при изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни.
Избраният консорциум е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са: Аркад Ей Би Би С.п.А. - Италия и Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни – Саудитска Арабия.
Коментари: 0