Изискванията към счетоводителите и одиторите стават все по-високи

Професията навлиза в нов етап, в който кадрите и подкрепата на стопанското общество са определящи, споделят Рени Йорданова и Валя Йорданова, основатели на АФА ООД

Изискванията към счетоводителите и одиторите стават все по-високи

Снимка: Стоян Йотов

6594 ~ 4 мин. четене

Рени Йорданова и Валя Йорданова са основателите на АФА ООД – най-голямата местна одиторска и консултантска компания. Съвпадението на фамилиите е случайно, но съвместната работа и партньорството е съдба.

През годините АФА изгражда своя екип от над 100 професионалисти, в който се съчетават дългогодишният опит и знания на старшите експерти с новаторския дух и смели идеи на младите специалисти. Вече 24 г. АФА успешно предоставя  професионални услуги на своите клиенти  в сферата на одита, счетоводството, обработката на работни заплати, данъците, корпоративните финанси, бизнес консултирането, предоставянето и администрирането на персонал и  обученията. Така през годините името на АФА се утвърждава и се свързва с високо качество, етика и професионализъм към клиентите, ангажираност към обществото и държавните институции.

Последното десетилетие постави счетоводителите, и особено одиторите, пред множество предизвикателства, тъй като обществото загуби значителна част от своето доверие във финансовите отчети и издаваните одиторски доклади. Професията е поставена пред трудната задача да възвърне репутацията си, като докаже, че етичните принципи, които са неин фундамент, не са изоставени, а качеството на услугите е водещ приоритет. Това няма да стане лесно. Необходими са усилия и целенасочена работа на всички нива – от всеки професионален счетоводител в специализираните счетоводни и одиторски фирми, след това – през професионалната организация, и накрая – от надзорния орган.  

Развитието сменя условията

Съвременното развитие на човечеството и стопанското общество е достигнало до нива, които са сериозно предизвикателство за счетоводната и одиторската професия. Развитието и усложняването на самия бизнес процес води и до усложняване на счетоводните и отчетни правила и техники, и най-вече по-широкото въвеждане на използването на приблизителни оценки и ключови предположения на ръководството на предприятията. Наблюдава се и активно навлизане на нови по-интегрирани технологии  и функционирането на бизнеса става все по-зависимо от тях. Това  променя както отчетността, така и подхода и технологията на самия одит. Така на практика очакванията и изискванията към  счетоводителите и одиторите стават все по-високи като знания и умения, включително и в области, които са далеч нетипични за тях.

Нова регулаторна рамка

Финансовите и икономически кризи и счетоводните скандали, наблюдавани през последните 15 г. в различни райони на света, доведоха до една дълбоко същностна промяна в професията на професионалните счетоводители и одитори. От изцяло саморегулираща професия, тя се промени във външно регулирана, и то във все по-голяма степен. Това вероятно е необратим процес, с който трябва да свикнат самите счетоводители и одитори.

Най-важно е да се разбере, че въвеждането на определена форма на външна регулация, от една страна е средство за възстановяване и дори за повишаване на доверието в качеството на дейността на счетоводителите и одиторите, а от друга -  инструмент, чрез който се поддържат в баланс очакванията на потребителите на финансовата отчетност и тези, които я създават и проверяват. Това е целта, която обществото във всяка държава трябва да преследва, а не пореден формален контрол от нов член във веригата. В същото време то следва да има правилно разбиране и относно своята собствена отговорност за наложената форма на регулация, нейната адекватност и получените резултати спрямо заложените очаквания.

 Работна среда

В България е трудно да упражняваш счетоводната и одиторската професия. Не би могло да се каже, че през последните години условията се подобряват. Често стопанските ръководители и собственици нямат правилно разбиране за същността на одита, за продукта на одита и за отговорностите на одиторите, за разлика от държавите, които са родината на модерното счетоводство и одита. Възприемането на правила, стандарти и законодателство, които са разработени и приложими основно за публични и големи компании, прави много трудно приложението на Международните стандарти за финансово отчитане и Международните одиторски стандарти за преобладаващите по размер в страната предприятия. Така липсва естествената пазарна потребност от одита. Допълнително, квалифицираните кадри  не са достатъчни. Все още е проблем да се намерят подходящи лица за позиция на гл.счетоводител, финансов контрольор, финансов мениджър, вътрешен одитор или външен одитор.

Къде е решението? Според нас, решението е в надграждане на професионалната квалификация и популяризиране на професията сред стопанското общество.

Какво предстои за България

Предстоящата година е много важна за нашата професия, защото предстои приемането на два закона – Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит. В основната си част  те са нови, защото с тях се възприемат новите европейски директиви в областта на одита и счетоводството, както и регламента за задължителния одит на предприятията от публичен интерес. Сега е момента с тях да се отразят научените уроци от последните 10-12 години. В областта на счетоводството това е преразглеждането на повсеместно наложеното приложение на Международните стандарти за финансово отчитане в България. Те са отчетна рамка, която е доста сложна, скъпа и далечна спрямо местните счетоводни традиции. Приложението им следва да се ограничи до разумното и полезното.

В областта на одита също се очаква да се направят множество съществени промени  като: одиторските възнаграждения, ротацията на одиторите, нови услуги за изразяване на сигурност, позволени неодиторски услуги, ролята на одитните комитети, съдържанието на одиторския доклад, регулацията на одиторите и кръга на правомощията на надзорния орган.Подкрепи Economic.bg