Кадастърът обединява всички услуги в една онлайн платформа

Всички регистри ще бъдат интегрирани, а клиентите ще имат по-бърз достъп до информацията

Кадастърът обединява всички услуги в една онлайн платформа
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Агенцията по геодезия, картография и кадастър обединява всички предлагани от нея услуги в единен електронен портал. Кадастрално-административната информационна система е резултатът от желанието на Агенцията да интегрира всички свои регистри и да предостави бърз достъп на клиентите до необходимата им информация.

Според официалната информация гражданите вече могат да подават много по-бързо и сигурно заявления за справки, свързани с кадастъра, Геокартфонд, правоспособност, възражения срещу приети и не влезли в сила кадастрални карти.

Електронният портал е изграждан 6 месеца. Той е свързан с географските информационни системи на Агенцията - Софтуер за управление на данните от електронния архив, Информационна система за специализирана карта на черноморското крайбрежие и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър.

В новата платформа са интегрирани кадастралния регистър и кадастралната карта на Агенцията, регистър Геокартфонд и специализираните регистри за морските плажове, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчни дюни, острови, включително и такива създадени в резултат на човешка дейност.

Новата Кадастрално-административна информационна система предоставя актуална информация от интегрираните регистри на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Всеки потребител вече може по електронен път да заяви извадка на едромащабни топографски карти, стар кадастрален или комасационен план на земеделски земи или кадастрален и регулационен план на населено място, информация за налични данни, да разгледа Кадастралната карта и кадастралните регистри, както и да отправи писмено възражение към Агенцията.
Коментари: 0