Какви са условията по ипотечните кредити на големите банки в България

Какви са условията по ипотечните кредити на големите банки в България

Снимка: Economic.bg/Архив

В условията на криза, намаляване на възнагражденията, масови съкращения и липса на финансова подкрепа от други места, хората често се обръщат към банките за кредити. Ето защо Economic.bg започва поредица от материали, свързани с кредитните продукти, които седемте най-големи, по данни на БНБ, банки в България предоставят.

Уникредит

Най-голямата банка у нас предлага четири ипотечни кредитни продукта - стандартен ипотечен кредит в лева, стандартен ипотечен кредит в евро, универсален ипотечен кредит и ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната.

Стандартните ипотечни кредити в лева и евро предлагат финансиране на 85% от пазарната оценка на имота. Обезпечението може да става с ипотека на закупувания с кредита имот, с ипотека на друг имот или с финансови обезпечения.

Целта за отпускането на кредита е финансиране на покупка, строително-ремонтни и/или довършителни дейности на закупувания жилищен имот, както и за рефинансиране на аналогични целеви кредити.

Лихвеният процент е промоционален до 31 юли, но само за кредитите в лева. Той е плаващ в размер на 2.80%. Едно от условията, за да се възползват кредитоискателите от преференциалния продукта, е задължението трудовото възнаграждение на кандидата да се превежда по сметка в тази банка. Размерът на предоставяния кредит не бива и да е по-малък от 200 хил. лв., а нетният месечен доход на кредитополучателя – по-малък от 2 600 лв. Срокът за погасяването му е до 35 години.

С универсалния ипотечен кредит се финансират текущи потребности без представяне на разходо-оправдателни документи. Няма такса за предсрочно погасяване на кредита след изтичане на първата година от срока на кредита. За предсрочно погасяване преди изтичане на първата година се дължи 1% от предсрочно погасената сума. Финансирането тук е до 70% от пазарната оценка на имота. Срокът за погасяването на този продукт е доста по-кратък – 15 години. И този продукт се предлага в лева и евро.

С ипотечния кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната банката предоставя финансиране на български и чуждестранни граждани без постоянен адрес в страната. Единствено за този ипотечен кредит банката не изисква застраховка „Живот“ на кредитоискателя. Размерът на финансирането е до 70% от пазарната оценка на имота. Целта на кредита е финансиране на покупка на жилищен недвижим имот или рефинансиране на аналогични целеви кредити. Максималният срок за погасяване на кредита е 25 години, като той може да бъде теглен в лева и евро.

Обезпечението може да бъде с ипотека на имот, финансови обезпечения, имуществена застраховка на обезпечението или депозит на 3/6 погасителни вноски по сметка в банката.

За всички кредитни продукти условията, на които кандидатите за кредита трябва да отговарят, са да са с трудов стаж минимум 1 година, чист доход не по-малък от 300 лв. месечно (за кредита с промоционална лихва минималният доход е 2 600 лв.), да са редовни платци по настоящите кредити. Също така, според условията на банката, възрастта на кредитоискателя при изтичане срока на кредита не трябва да надвишава 70 години. Усвояването на средствата по всички кредити се извършва еднократно или на траншове – съгласно договорния план между банката и клиента. Гратисният период за вноските по главница е между 6 до 18 месеца в зависимост от целта на кредита.

ДСК

Втората по големина банка в България предлага пет ипотечни кредитни продукта - за покупка на жилищен имот; за строителство, довършителни работи и подобрения на жилищен имот; за покупка на нежилищен имот; за финансиране на текущи потребности и за рефинансиране.

Кредитът за покупка на жилищен имот е предназначен за покупка на жилище и гараж, дори преди достигане на степен „груб строеж“, жилищна сграда или вила, урегулиран поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно застрояване.

Кредитът за строителство, довършителни работи и подобрения на жилищния имот са предназначени за финансиране строителството на жилищен имот, както и за довършителни работи или подобрения по жилищния имот.

Лихвите и по двата кредита са плаващи в размер на минимум 2.99%, но се определят индивидуално в зависимост на профила на клиента, вида и параметрите на кредита и другите ползвани продукти и услуги на банката.

Кредитът за покупка на нежилищен имот е предназначен само за това.

Кредитът за финансиране на текущи потребности е предназначен за текущи потребности от различен произход и с различни цели, включително и за инвестиция в имот. Лихвата по кредита е плаваща и се определя индивидуално в зависимост на профила на клиента, вида и параметрите на кредита и другите ползвани продукти и услуги на банката.

Кредитът за рефинансиране дава възможност за рефинансиране на ползван кредит, както от Банка ДСК, така и също на кредити от друга банка.

За всички ипотечни продукти на банката минималният размер на кредита е 5 000 лв. или 2 500 евро и максимум 400 хил. лв. или 200 хил. евро. Максималният срок за погасяване на дълга е 30 г. с изключение на кредита за покупка на нежилищен имот, където максималният срок е 25 години.

Пощенска банка

Четвъртата по големина банка в България предоставя шест ипотечни кредитни продукта – супер жилищен кредит – в евро, жилищен кредит в лева, спестовен жилищен кредит, ипотечен овърдрафт, потребителски кредит с ипотека, жилищен кредит „У дома“.

Продуктът Супер жилищен кредит е предназначен за покупка на жилище, строеж и довършване на жилище, ремонт и подобрения на жилище и рефинансиране на други задължения.

Кредитът се отпуска само е евро, а лихвеният му процент е фиксиран за целия срок на договора – в рамките на 2.99% до 4.99%. Продуктът е промоционален до края на юли, а срокът за погасяване може да бъде 10, 15, 20, 25 и 30 години. Банката предлага и експресно разглеждане на искането за кредита само в случай, че кредитоискателят има доходи от трудов договор. Максималният размер на кредита е 250 хил. евро.

Финансирането е до 80% от пазарната оценка на имота. Погасяването се случва с равни или с намаляващи месечни вноски. Според промоционалните условия на Пощенска банка не се дължи такса за оценка на кредитоспособността.

Жилищният кредит в лева се отпуска за покупка на имот или за рефинансиране на стари задължения. При нов жилищен кредит лихвеният процент е променлив от 2.80% до 3.95%. Максималният размер на финансиране е до 500 хил. лв., а максималният срок за погасяване на кредита е до 35 години. При жилищен кредит за рефинансиране на други задължения над 100 хил. лв. максималният срок на кредита е 20 г., а лихвеният процент е променлив от 2.80% до 3.45%.

Условията по тези два продукта са валидни до края на месец юли.

Предназначението на продукта „Нов спестовен жилищен кредит“ е за покупка на жилище, строеж на жилище или довършване на жилище, ремонт и подобрения. Кредитът се отпуска в лева и евро, а финансирането е до 85% от пазарната стойност на имота. Минималният размер на кредита е 15 хил. лв., а максималният – 500 хил. лв. Максималният срок за погасяване на кредита е до 35 години.

Лихвеният процент е 4.15%, а механизмът на кредита предлага при растеж на спестяванията на клиента, все по-малка част от кредита да се олихвява. Така автоматично ще се намали сумата по месечната лихва по кредита. Необходимо е да се поддържа разплащателна сметка. Банката изчислява, че с този механизъм кредитът може да се изплати с до 11 години по-бързо.

С ипотечния овърдрафт банката позволява на клиентите да ползват повторно сумата, която вече веднъж е платена по главницата от жилищния кредит за период от пет години. Срокът на кредита обхваща два периода – период на овърдрафт и период на погасяване. През първия период клиентът може многократно да погасява и повторно да усвоява средства от предоставения кредит. През този период кредитът няма погасителен план, като се дължи плащане само за месечна лихва, която се начислява само върху реално ползваната главница. В периода на погасяване усвоените средства от кредита по погасителен план с намаляващи месечни вноски, включващи главница и лихва. Срокът на кредита е по-дълъг в сравнение с потребителския овърдрафт – до 25 години.

Предназначението на овърдрафта е покупка на жилище, строеж и довършване на жилище, ремонт и подобрения на жилище и рефинансиране. Максималният му размер е 160 хил. лв. или 80 хил. евро. Валутата е в лева и евро.

Потребителският кредит с ипотека се отпуска в лева и евро, като лихвата е променлива от 4.25 до 4.45%.Максималният размер на кредита е до 100 хил. лв. Финансирането е до 70% от пазарната стойност на имота, а срокът за погасяване – от 5 до 25 години. Обезпечението е ипотека върху недвижим имот.

Жилищният кредит „У дома“ е предназначен за покупка на жилищен имот от работещите в чужбина, които имат адресна регистрация с постоянен адрес в България и желаят да закупят имот в страната. Лицата трябва да имат официално удостоверени трудови доходи от чужбина и постоянен трудов договор в ЕС, Европейската икономическа зона, Швейцария, Канада и САЩ. Кандидатстването се извършва онлайн. Заемът се отпуска в лева и евро в максимален размер 500 хил. лв. или 250 хил. евро, а срокът за погасяване между 5 и 25 години. Финансирането е до 70% от пазарната оценка на имота.

ОББ

Третата по големина банка в България ОББ предлага четири ипотечни кредитни продукта – ипотечен кредит за покупка на недвижим имот, ипотечен кредит за рефинансиране, ипотечен кредит за текущи нужди и ипотечен кредит с фиксирана лихва.

Банката предоставя промоционални лихвени условия за ипотечния кредит за покупка на недвижим имот до 30 юни 2020 г. Максималният размер на кредита е 500 хил. лв., като за кредити над 60 хил. лв. промоционалната лихва е 2.80%, а за кредити над 60 хил. лв. – 3.75%. Максималният срок за погасяване на кредита е до 30 години. Банката предлага и предварително одобрение до ден, но преди да е избран имот за закупуване. Кредитът може да бъде изтеглен и в лева, и в евро.

Ипотечният кредит за рефинансиране е предназначен за погасяване на задълженията от други банки. Лихвите и по този кредит за промоционални до края на месец юни. Максималната сума за кредита е 500 хил. лв. за рефинансиране на покупка на жилищен имот или парцел и 200 хил. лв. за рефинансиране на кредит за текущи нужди, ремонт или реконструкция. Лихвата е в размер на 2.80% за кредити до 60 хил. лв. и 3.95% за кредити над 60 хил. лв. Максималният срок за погасяване на кредита е до 20 години – за ипотечни кредити за текущи нужди и до 30 години за ипотечни кредити за покупка на недвижим имот. Кредитът се отпуска в лева и евро. Част от промоционалните условия до 30 юни е и липсата на такса за кредитна оценка – сума, която при ипотечния кредит за покупка на недвижим имот е в размер на 200 лв.

При ипотечния кредит за текущи нужди банката отпуска средства за ремонт и обзавеждане. Лихвата по този кредит е промоционална и плаваща до края на юни от 3.95%. Максималният срок за погасяване на кредита е 20 години, а максималният размер на кредита е 120 хил. лв. Такса за кредитна оценка е 200 лв. Кредитът се отпуска в лева и евро.

Ипотечният кредит с фиксирана лихва е с фиксиран лихвен процент за първите 3 години в размер на 2.95% и 3.95% за останалия срок на кредита. Лихвените условия по кредита са промоционални до края на юни. Кредитът се отпуска само в лева. Максималният му размер е до 500 хил. лв., а максималният срок за погасяване на кредита - до 30 години.

Райфайзенбанк

Шестата по големина банка предоставя три ипотечни кредитни продукта – жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за 3 или 5 години, стандартен жилищен кредит и потребителски кредит с ипотека.

Жилищният кредит с фиксиран лихвен процент се отпуска само в лева. Минималният размер на кредита е 10 хил. лв., а максималният – 400 хил. лв. Максималният срок на кредита е 30 години. Ако кредитът е с фиксирана лихва за 3 години, то тя е в размер на 3.10%. Ако кредитът е с фиксирана лихва за 5 години, то тя е в размер на 3.30%.При превод на работна заплата по сметка в банката, лихвеният процент е по-нисък.

Жилищният кредит с плаваща лихва се предлага и в лева, и в евро. Минималният размер на кредита е 10 хил. лв. или 5 000 евро, а максималният – 400 хил. лв. или 200 хил. евро.

При превод на работна заплата по сметка в банката, лихвеният процент на кредита е по-нисък. В този случай той е плаващ в размер на 3.95%, а без превода на възнаграждението в банката – 4.20%. Максималният срок на кредита е 30 години.

Гратисният период и на двата вида кредити е до 12 месеца, през който се заплащат само лихви. Финансирането им е в размер на 85% от стойността на имота.

Банката предоставя и потребителски кредит с ипотека „за всички идеи, свързани с твоя дом“. Лихвеният процент е фиксиран от 3.95% за първата година и променлив за оставащия срок от кредита в случай, че работната заплата на кредитоискателя се превежда в банката, и 4.20%, ако не се. Кредитът се предоставя в лева и евро. Минималният размер на кредита е 1 000 лв. или 500 евро, а максималният – 200 хил. лв. или 100 хил. евро. Максималният срок за погасяване на кредита е 20 години.

ЦКБ

Седмата по големина банка в България предоставя два ипотечни кредитни продукта – ипотечен кредит „Дом за теб“ и ипотечен кредит за текущи нужди.

Ипотечният кредит „Дом за теб“ се предоставя и в лева, и в евро и може да се използва както за закупуване на имот, така и за рефинансиране на заем. Максималният му размер е 450 хил. лв. или равностойността на сумата в евро. Максималният срок за погасяване на кредита е 30 години. Лихвеният процент по кредита варира от 2.60 и 3.30% в зависимост от нивото на осигурителния доход на кредитоискателя, дали е клиент на ЗАД Армеец или ПОАД ЦКБ Сила и за клиенти, работещи в държавен, общински, банков, застрахователен, IT или друг перспективен сектор. Ако клиентът обаче отговаря ограничено с предоставеното обезпечение, лихвеният процент е 5%, независимо от валутата на кредита.

Условие за получаване на заема е кредитоискателят да получава доходите си по сметка в ЦКБ АД, както и да работи на безсрочен трудов договор.

Ипотечният кредит за текущи нужди се отпуска за финансиране на ремонт и обзавеждане, разходи за образование, семейни събития, лечение и др., както и за закупуване на недвижим имот и рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки. Максималният срок за погасяване на кредита е 25 години. Кредитът може да бъде изтеглен и в лева, и в евро, като максималният му размер е 300 хил. лв. или равностойността им в евро. И тук лихвеният процент варира между 3.30 и 2.60%. Ако клиентът обаче отговаря ограничено с предоставеното обезпечение, лихвеният процент е 5%, независимо от валутата на кредита.

Условие за получаване на заема е кредитоискателят да получава доходите си по сметка в ЦКБ АД, както и да работи на безсрочен трудов договор. Финансирането става максимум 85% от стойността на имот, а обезпечението – напълно завършен и въведен в експлоатация жилищен имот.

ПИБ

Петата по големина банка в България предоставя два ипотечни кредитни продукта – жилищен кредит „Право на избор“ и ипотечен овърдрафт.

Жилищният кредит „Право на избор“ е предназначен за покупка или ремонт на имот, за рефинансиране на съществуващи задължения и „за други цели“. Размерът на финансирането може да бъде до 85% от пазарната стойност на имота, а размерът на кредита е неограничен. Кредитът се отпуска и в лева, и в евро. Максималният срок за погасяване на кредита е 35 години. Банката не иска такси за разглеждане, отпускане, управление и правно обслужване на кредита.

Обезпечението може да бъде върху следните недвижими имоти – закупувания или друг недвижим имот в жилищна или административна сграда, урегулиран поземлен имот или земеделска земя до категория 6. Лихвеният процент е плаващ – минимум 3%. Посочените минимални лихвени нива са приложими за кредитоискатели, които отговарят на изискванията на Банката - за целия период на действие на договора за кредит да нямат забава при плащането на която и да е дължима сума по кредита за срок по-дълъг от 30 дни, да получават декларирания от тях доход по разплащателна сметка в ПИБ, да ползват кредитна карта, издадена от ПИБ, с включен абонамент за SMS известяване, и да ползват електронното банкиране на банката.

Банката предлага всеки пет години след първата от срока на договора (и след шестата година от срока на договора при овърдрафт) да не се плаща главницата или вноската по кредита общо до 12 месеца. Това облекчение обаче може да се ползва при увеличаване на съответния предложен лихвен процент с 0.5 пункта за целия срок на договора за кредита.

Ипотечният овърдрафт е предназначен за същите нужди като жилищния кредит. Отпуска се в лева и евро, а максималният му размер е неограничен. Максималният срок за погасяване е 35 години. Периодът на овърдрафта е минимум 1 година и максимум 5 години от датата на сключване на договора. След този срок кредитът ще се изплаща на равни месечни погасителни вноски, съгласно погасителен план. Размерът на финансирането може да бъде до 85% от пазарната стойност на имота.

Лихвеният процент е плаващ – минимум 3%, за който важат същите изброени изисквания като в жилищния кредит.

Общо и различно

За всички кредитни продукти банките не изискват такса за предсрочно погасяване на кредита при условие, че това се случи след изтичане на първата година от срока му.

За всички кредитни продукти на банките се изисква поддържане на разплащателна сметка при кредитора, от която да се извършва погасяване на кредита, като някои от тях поставят условие и работната заплата на кредитоискателя да се превежда по сметка в банката кредитор.

Уникредит и Пощенска банка изискват и застраховка „Живот“ на потребителя, а Уникредит, Банка ДСК и ОББ - имуществена застраховка на обезпечението.

Коментари: 0