КЕВР одобри по-ниската цена на природния газ

Крайните снабдители и клиенти ще получават суровината 0.11% по-евтино

КЕВР одобри по-ниската цена на природния газ

Снимка: Pixabay

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри 0.11% по-ниска цена на природния газ за периода октомври-декември 2019 г. С това свое решение регулаторът се съгласява с предложението на „Булгаргаз”, направено преди три седмици. Цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, става 44.85 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

КЕВР оставя без промяна цените на топлинната и на електрическата енергия „поради незначителното изменение на цената на природния газ“.

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента „цена на природния газ на входа на газопреносните мрежи“ в размер на 44.03 лв./MWh, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ в размер на 0.69 лв./MWh, както и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0.13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Не са включени цените за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита условията, залегнали в действащия договор между „Булгаргаз“ ЕАД и ООО „Газпром экспорт“, промените в курса на щатския долар спрямо лева, калоричността и количествата природен газ за съответното тримесечие.

Съгласно ценообразуващата формула по договора с ООО „Газпром экспорт“ се отчита динамиката на цените на алтернативните горива на международните пазари - мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%, за предходните 9 месеца преди прилагането на цените. В резултат на това през ІV тримесечие на 2019 г. очакваните доставни цени на природния газ са с около 2% по-ниски от доставните цени, прилагани през IIІ тримесечие на 2019 г. Отчетена е и промяната в осреднения валутен курс на лева към щатския долар, съпоставен с валутния курс за предходния ценови период. За периода от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цени (18.07.2019 г. – 31.08.2019 г.), курсът е нараснал с 0,47%. За IV тримесечие на 2019 г. общото заявено от „Булгаргаз“ ЕАД количество природен газ за доставка - от внос по договора с ООО "Газпром экспорт" и от добив от ПГХ „Чирен“, е 9 507 373 MWh.
Коментари: 0