КЗК обявява конкурс за държавни служители

Комисията търси младши експерти със заплащане от 420 до 1100 лв.

КЗК обявява конкурс за държавни служители

Комисията за защита на конкуренцията обявява конкурс за държавни служители. Длъжностите са административни. Четири души се търсят за длъжността „младши експерт“, като  3 от тях са в дирекция „Антитръст и концентрации“ и една в дирекция „Нелоялна конкуренция и злоупотреба с по-силна позиция при договаряне“, съобщават от КЗК.

Длъжността включва участие в проучването по образувани производства пред КЗК. Обобщаване и анализ на събраните данни и доказателства по образувани производства и участие в изготвянето на доклади на работните екипи с предложения за постановяване на решение по прилагане на Глава ІІІ от ЗЗК и/или чл. 101 от ДФЕС, Глава ІV от ЗЗК и/или чл. 102 от ДФЕС, Глава V от ЗЗК, Глава VІІ и VІІа от ЗЗК.

Осъществяване на предварителни проучвания и анализи на съответните пазари, с оглед установяване на данни и основателни съмнения за извършени нарушения по посочените глави от ЗЗК. Участие в разработването на проекти за вътрешни нормативни актова на КЗК.

Минималните изисквания за кандидатстващите са професионален бакалавър в областите право или икономика. Професионален опит не се изисква.

Бъдещите служители трябва да владеят западен или друг чужд език, да притежават компютърни познания по прилагания основен софтуер - MS Word, MS Excel, интернет приложения и др. Те трябва да познават и да могат да използват нормативните актове

в областта на административното и конкурентно законодателство – Закона за защита на конкуренцията, Административно – процесуалния кодекс, Търговския закон, Закона за марките и географските означения, Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в чл. 101 и 102 ДФЕС, и Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (регламент за сливанията на ЕО). Предимство за кандидатите са специализациите.

Основната месечна заплата, която се предлата е от 420 до 1100 лв. Съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Кандидатите трябва да подадат заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/;  декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;  копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, специализации, курсове.

Документите следва да бъдат представени лично от кандидата или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно всеки работен ден от 09:00 до 13:00 и от 13:30 до 16:00 часа в деловодството на Комисия за защита на конкуренцията на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 18, в срок до 10 дни от деня на публикуване на обявата. Не се приемат документи по обикновена и електронна поща. Телефон за контакти: 02/93 56 116.

Информация за конкурса ще се обявява на таблото пред деловодството в сградата на Комисията за защита на конкуренцията - гр. София, бул. Витоша №18 и на Интернет страницата на КЗК.

В случай на закъснение на кандидата над 10 /десет/ минути, същият автоматично не се допуска до съответния етап на конкурсната процедура /тест, интервю/.

Aвтобиография и мотивационно писмо за работа в КЗК могат  да се изпращат  на e-mail:  

Коментари: 0