Лек спад на лихвите по спестявания

Слаба активност при жилищните кредити

Лек спад на лихвите по спестявания
През ноември нямаше изненади в поведението на банките, показва последният месечен анализ на www.MoitePari.bg. Пониженията на лихвите по депозити отново бяха сред основните активности на трезорите. Отново почти половината от банките, работещи с физически лица, коригираха своите лихви, като пониженията достигаха до половин пункт, въпреки вече доста ниските лихви. Тази тенденция през ноември не отмина и спестовните сметки. Понижения на лихви видяхме и там като намаленията и при тези продукти достигаха до половин пункт.

Предимно пасивни, както обичайно, бяха банките през ноември по отношение промени по потребителските кредити. Минимална брой бяха банките с новости - само 2. Активността при жилищните кредити не беше по-висока. Три бяха банките с корекции като всичките предложиха по-добри условия на своите клиенти.

Срочни депозити

Анализът на www.MoitePari.bg сочи, че и през изминалия ноември банките продължиха да понижават дохода от срочен депозит. Общо 8 бяха трезорите, които предприеха корекции по тези продукти през ноември. С малки изключения банките и през изминалия месец продължиха да влошават условията по срочни депозити и спестовни сметки.

В първия ден от месец ноември Уникредит Булбанк промени лихвите по срочни депозити за физически лица. Банката понижи с повече от обичайното лихвените проценти по преобладаваща част от срочните депозити. Корекциите в лихвите бяха в порядъка между 0,10 и 0,50 пр.п. при различните депозити. Най-чувствително бяха понижени лихвите по авансовия „Рокада", при който лихвите се понижиха с 0,70 - 1,00 пр.п.

Инвестбанк подобри условията си по стандартни срочни депозити. Банката започна предлагане на нови промоционални стандартни срочни депозити в лева и евро. Промоционалните предложения могат да бъдат сключвани за срок от 3, 6 и 12 месеца. Промоцията е валидна за новопривлечени средства до 31.12.2014 г., както и за клиенти със срочни депозити, които увеличат сумата на падежирал депозит с минимум 25%.

Банка Алианц понижи лихвите по срочни депозити за физически лица. Трезорът понижи лихвите по всички срочни депозити, като тези понижения могат да се определят като значими, тъй като бяха в диапазона между 1 и 1,50 пр.п.

ОББ понижи лихвите по всички срочни депозити за физически лица в началото на месеца. Корекциите бяха в диапазона около 0,40 - 0,50 пр.п. и засегнаха депозитите в BGN, EUR и USD.

Пощенска банка понижи лихвите по преобладаващата част от срочните депозити за физически лица. Пониженията в лихвените нива бяха с около 0,30-0,40 пр.п.  От 21-и ноември банката започна предлагане на специални спестовни предложения. Новост е 3-месечния депозит „Активни пари" в трите базови валути и с атрактивни лихвени проценти.

ТБ-Д с нови лихви по срочни депозити от 14.11.2014 г.  Вследствие на тези промени банката понижи лихвените нива с 0,20 пр.п. по депозити в лева и евро.
Райфайзенбанк понижи лихвите по срочните депозити за физически лица. Понижението на лихвите беше с около 0,50 пр.п.

Токуда банк също понижи лихвите по част от срочните депозити за физически лица. Трезорът понижи лихвите по депозит „Токуда Инвест ", „Токуда Стандарт" и „Токуда Бонус +".

Спестовни сметки

Анализът на www.MoitePari.bg за месец ноември сочи, че корекции не липсваха и при безсрочните депозити. Традиционно доходът при тези депозити е по-нисък и те са по-рядко променяни продукти, в сравнение със срочните депозити.

В първия ден от месец ноември Уникредит Булбанк промени лихвите по безсрочни  депозити за физически лица. Банката понижи с около 0,50 пр.п. по спестовна сметка „Повече".

Банка Алианц понижи лихвите по Online спестовната сметка за ФЛ. В резултат на това лихвите спаднаха с около 0,30 пр.п. при този продукт.

Пощенска банка понижи лихвите по спестовни сметки. Пониженията в лихвените нива по спестовна сметка „Активни пари", „Лоялен спестител" и „Мега плюс" бяха с около 0,30-0,40 пр.п. Банката подобри условията по спестовна сметка „Мега Плюс", като през промоционалния период (от 21.11.2014 г. до 31.03.2015 г.) лихвата не намалява, независимо от броя на тегленията в рамките на календарния месец. Промоционалното условие важи за всички сметки Мега - съществуващи и новооткрити.

ЦКБ промени нивата на праговете на сумите по Универсална спестовна сметка ССВ Клуб в лева и евро. Лихвените нива се запазиха.

Кредитни карти

Анализът на www.MoitePari.bg сочи, че две банки подобриха условията по кредитни карти през ноември.

Уникредит Булбанк започна нова промоционална кампания по MasterCard Standard и MasterCard Standard от специалната серия UEFA Champions League в лева, евро или долари. Според нейните условия:
- месечният лихвен процент по картите ще е 1,33%;
- без годишна такса за обслужване за първата година;
- 0% месечен лихвен процент за всички ПОС транзакции за покупки на стоки или услуги в търговски обект и/или Интернет в България и чужбина за новоиздадените (основни и допълнителни) карти за периода от издаване на картата до 31.03.2015 г.
Предходната промоционална кампания по кредитна карта Visa Classic и Visa Donna изтече на 15.11. и не беше удължена.

Alpha Bank стартира промоция по кредитна карта MasterCard Standard. Според нейните условия банката няма да начислява такса за поддръжка на картата завинаги.Промоционалните условия са валидни за всички искания за новоиздадени кредитни карти, подадени в периода 1 ноември 2014 г. - 31 януари 2015 г.

Потребителски кредити


Традиционно пасивни останаха банките при промени в условията по потребителски кредити. Анализът на www.MoitePari.bg за месец ноември сочи, че две банки подобриха условията по потребителки кредити.

От 11 ноември Общинска банка подобри по-голямата част от потребителските кредити за ФЛ. Банката намали с около 0,50 и 1,00 пр.п. лихвените проценти и комисионата за одобрение по потребителски кредити с или без поръчители при превод на трудово възнаграждение по сметка в банката. Комисионната за одобрение на кредит се понижи с 0,50 пр.п. върху размера на одобрения кредит.

Банка Пиреос понижи премията по задължителната застраховка „Живот" по потребителските кредити от 0,030 на 0,025%. Запаси се начина на начисляването й месечно, като процент от оставащата главница.

Жилищни и ипотечни кредити

Ноемврийският анализ на www.MoitePari.bg сочи слаба активност на банките по отношение новости при жилищните и ипотечните кредити. Само 3 бяха банките през отминалия месец, които предприеха промени по своите продукти.

Първата от тях беше Пощенска банка. До края на годината банката предлага промоция по Жилищен кредит по програма „Премия" в лева. За суми над 100 000 лв. лихвата е 5.75%. В останалите случаи стандартната лихва е 5.90%.

Следващата банка с промени беше БАКБ. И тук бяха направени подобрения в офертите, но те засегнаха само тази част от тях, предназначена за клиенти с доходи над 1400 лв. За тези клиенти кредитите за покупка и кредитите за рефинансиране са по-изгодни с 0.40 процентни пункта.Условията по всички продукти на банката са валидни до 15.02.2015 г.

Последната банка с промени беше Банка Пиреос България. Промените при нея засегнаха само застраховка „Живот". Премията по нея беше понижена от 0.030% на 0.025%. Начинът й на начисляване остана без промяна, а именно - върху оставащата главница по кредита.

3М депозити

7 на брой бяха банките, които коригираха лихвите по най-добрите си 3-месечни депозити, участващи в Индексите. 6 от тях влошиха условията по тези оферти, понижавайки дохода по тях. Банките които предприеха корекции на оферти, участващи в Идексите бяха: Алианц Банк България, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Токуда, ТБ-Д, ОББ и Инвестбанк. Първите 6 понижиха ЕГЛ по най-добрите им оферти за срок от 3 месеца с около 0,30 пр.п. средно. С такъв размер се понижи и ЕГЛ при офертите в евро, като от посочените банки по-горе единствено Алианц Банк България не предприе корекции. Единствената банка, която подобри ЕГЛ през ноември беше Инвестбанк. Трезорът стартира нова промоционална кампания по 3, 6 и 12-месечните стандартни срочни депозити. Тези корекции понижиха минимално стойностите на двата Индекса. Индексът в лева се понижи с 0,10 пр.п. в края на ноември (от 1,47% в края на октомври на 1,37% в края на ноември). Индексът в евро на месечна база спадна с 0,08 пр.п.  (от 1,41% в края на октомври на 1,33% в края на ноември).

Потребителски кредити


Без поръчител

Две банки, участващи в индекса коригираха офертите си по потребителски кредити без поръчители. Това бяха Банка Пиреос и Общинска банка. Първата понижи размера на задължителната застраховка „Живот", в резултат на което ГПР по офертата на банката спадна с 0,07 пр.п. Общинска банка значително подобри лихвените условия при кредитите си с превод на работна заплата. В  резултат на това ГПР на офертата, участваща в Индекса се понижи с 1,39 пр.п. Въпреки тези промени не промениха крайната стойност на Индекса и тя се запази на 13,67% в края на ноември.

С поръчител

Само една банка предприе корекции в най-добрата си оферта с поръчители. Това беше Общинска банка. След като банката понижи лихвения процент по кредитите с превод на работна заплата, ГПР по най-добрата оферта спадна с 0,84 пр.п. Това не промени стойността на Индекса, като в края на ноември той се запази на ниво от 14,81%.

Ипотечни кредити в лева и евро

Предвид слабата активност на банките, през ноември индексите не претърпяха сериозни корекции. На практика те останаха на октомврийските си нива. Единствената банка с подобрение в най-добрата си оферта беше Банка Пиреос България. И в двата индекса подобрението е минимално - 6 базисни пункта, поради което отражение в тях, нямаше. Така индексът в лева остава на ниво от 7.15%, а в евро - на ниво от 7.32%.
Коментари: 0