847 лева е средната заплата за последно тримесечие на 2014 г.

Заетите лица намаляват с 47 хиляди, или 2%, сочат данните на НСИ

847 лева е средната заплата за последно тримесечие на 2014 г.
3806 ~ 3 мин. четене

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2014 г. намаляват с 47.4 хил., или с 2.1% спрямо края на септември 2014 г., като достигат 2.20 милиона. Това сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

Спрямо края на третото тримесечие на 2014 г. през четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 20.1%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 9.9%, и „Култура, спорт и развлечения” - с 6.9%.

Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 1.1%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - съответно 22.2 и 17.7%.

В края на декември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 4.5 хил., или с 0.2% по-малко в сравнение с края на декември 2013 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности“ - с 9.6 хил., „Строителство” - с 4.8 хил., и „Транспорт, складиране и пощи” - с 3.4 хиляди.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - със 7.8%, „Други дейности“ - с 6.0%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 4.6%. Най-голямо увеличение на наетите лица в края на декември 2014 г. спрямо края на декември 2013 г. има в икономическата дейност „Преработваща промишленост” - с 6.7 хил., а в проценти - в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания” и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - по 3.0%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2014 г. е 841 лв., за ноември - 833 лв., и за декември - 865 лева.


През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата e 847 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2014 г. с 4.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование”- с 14.5%, и „Култура, спорт и развлечения” - с 13.0%.

През четвъртото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” - със 7.4%, „Транспорт, складиране и пощи” - със 7.3%, и „Други дейности” - с 6.3%. С най-значителен спад за този период е средната месечна заплата в икономическата дейност „Операции с недвижими имоти” - с 14.0%.

Икономическите дейности с най-високо средно месечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2014 г. са:

• „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 791 лв.

• „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 543 лв.

• „Финансови и застрахователни дейности” - 1 524 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Хотелиерство и ресторантьорство” - 564 лв.

• „Административни и спомагателни дейности” - 595 лв.

• „Други дейности” - 605 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства с 4.9%, а в частния сектор - с 1.4%.
Подкрепи Economic.bg