МФ иска да въведе по-строг контрол върху бюджетите на общините

С промени в Закона за публичните финанси трябва да се подобри качеството на бюджетните документи

МФ иска да въведе по-строг контрол върху бюджетите на общините
Министерството на финансите подготвя значителни промени в Закона за публичните финанси, които трябва да транспонират напълно изискванията на европейска директива, да повиши качеството на бюджетните документи и да подобри управлението на публичните финанси. Друга важна цел на подготвените изменения е създаването на по-ясни правила при бюджетните взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет, както и усъвършенстването на процедурата по финансово оздравяване на общини.

В мотивите към законопроекта се припомня, че през 2016 г. стартира преглед на Европейската комисия за степента на транспониране на Директивата на Съвета 2011/85/ЕС в националното законодателства на държавите членки. В резултат от този преглед в Министерството на финансите бе получена предварителна информация за оценката на ЕК на база на резултатите от прегледа, в която е посочено, че за определени законови разпоредби се изисква допълнително прецизиране. С цел адресиране на констатираните от ЕК неточности се предлагат изменения и допълнения в Закона за публичните финанси, които да осигурят пълното транспониране на текстовете от директивата, пише там.

От МФ смятат, че в сега действащия закон има непълнота по отношение на процедурата по внасяне и представяне в Министерски съвет и Народното събрание на програмните формати на бюджетите в случаите, когато следва да се отразят промени, настъпили на етапите на съгласуване на законопроекта за държавния бюджет, налага допълване на съответните норми в глава шеста на закона.

За да се регламентират взаимоотношенията между централния и местните бюджети, МФ предлага да се дефинира точно какво значи „основни бюджетни взаимоотношения между бюджетите на общините и централния бюджет“, както и да се доразвие уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет. Разписват се детайлно условията, при които може да се извършват промени в тях и се посочва изрично реда, по който се правят промените, в т.ч. органите, които са компетентни да ги извършат.

Със законопроекта се доразвива и уредбата относно другите взаимоотношения на бюджетите на общините с държавния бюджет и свързаните с това разпоредби. Тези разпоредби прецизират и доразвиват реда за реализиране на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности - обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, и целева субсидия за капиталови разходи. В допълнение на приетите с годишния закон за бюджета размери на бюджетните отношения на общинските бюджети с централния бюджет на общините се предоставят и допълнителни средства за изпълнение на конкретни проекти, програми, дейности.

Това е обвързано с постигането на заложените цели в национални програми и стратегически задачи на правителството за развитие на приоритетни секторни политики в областта на различни сфери на обществения живот в изпълнение на функцията на държавата да създава условия за балансирано развитие на отделните райони на страната и да подпомага териториалните органи и дейности, като например при изпълнение на национални програми за развитие на предучилищното и училищното образование, социалното подпомагане, здравеопазването, културата. Естеството на дейностите предполага съответни промени в хода на годината в резултат на преструктуриране на делегирани от държавата дейности и/или промени в натурални или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност за осъществяване на вътрешната политика на страната (в т.ч. отговорностите на министрите по провеждането на съответните области на политики), като например промяна на броя на учениците, прехвърляне на държавни училища на финансиране от общините, преструктуриране на социални институции в контекста на реализиране на стратегията за деинституционализация на домове за деца и възрастни хора, за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни; за изплащане от държавата на присъдена издръжка; за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници; за изплащане на действително извършени разходи по Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, за финансиране на подготовката, осигуряването и дейността на доброволните формирования; за покриване на част от транспортните разходи по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища; за предотвратяване, за овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и за превантивни действия в тази посока; за съфинансиране на европейски проекти и програми, със средствата от които се осъществяват значими инфраструктурни проекти, важни за развитието на регионите; за реализиране на значими водни, екологични и защитаващи територията и населението дейности.

Допълват се разпоредбите в частта на глава осма „а“ за общините с финансови затруднения и свързаните с това разпоредби в чл. 127, ал. 2 и 4 и чл. 128. Същите имат за цел ограничаване на негативните ефекти върху бюджетната позиция и върху местната общност, като се предлагат правила, при съобразяване с които се елиминират рисковете за увеличаване на просрочените задължения на общините. Целта е оздравителните мерки да доведат до оптимизиране на разходите на общините и да се подобри и усъвършенства процедурата по финансово оздравяване на общините. Трайна
Коментари: 0