МФ пласира още 80 млн. лв. вътрешен дълг

Среднопретеглената доходност възлезе на 0.36%

МФ пласира още 80 млн. лв. вътрешен дълг
Министерството на финансите преотвори емисия 7.5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 27 март 2025 г., която беше пусната в обращение на 27 септември 2017 година. На проведения на 4 декември  аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 80 млн. лв., с което обемът на емисията достигна 250 млн. лева.

Среднопретеглената доходност възлезе на 0,36 процента, като в сравнение с предходния аукцион за емисията намалява с 6 базисни пункта. Отчетеният на аукциона спред спрямо германските федерални облигации в този матуритетен сегмент е в размер на 37 базисни пункта, като се запазва спрямо предходния аукцион.

Общият размер на подадените поръчки достигна 138 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1.73. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с 52.64%,  следвани от пенсионните фондове с 26.06 % и гаранционните фондове с 21.3%.


Коментари: 0