МФ: 850 млн. лв. излишък в края на юли

Това е най-големият излишък от седем години насам

МФ: 850 млн. лв. излишък в края на юли

Министерството на финансите прогнозира най-големия излишък за първото тримесечие от седем години насам, позовавайки се на предварителни данни.

Салдото е приблизително 850 млн. лв., което е 1% от прогнозирания БВП, се казва в прессъобщение на министерството. По същото време, миналата година бюджетът беше на дефицит от 996.4 млн.лв.

По-високите с 3.5 процентни пункта от плана приходи и помощи продължават да бъдат основните фактори за подобрението в бюджетната позиция към юни 2015 година, пояснява Министерството на финансите.

Помощите по КФП за първото полугодие на 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 16.249 млрд. лв.(53,5% от годишния разчет).

За края на юли в частта на приходите се отбелязва значителен ръст от 14.7% или 2.078 млрд. лв. сравнено със същия период на 2014 г. Причината за подобрения резултат са по-високите данъчни и неданъчни приходи и постъпления в частта на помощите, които нарастват с 1.297 млрд. лв. и 780.9 млн.лв.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец май възлиза на10.284 млрд. лв., което представлява 42.8% от заложеното в бюджета. В групата на данъчните приходи, ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен е той при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски и други.

Приходите от преките данъци са 2.055 млрд. лв., което е 46.7% от годишния разчет. От косвени данъци в бюджета са влезли 4.98 млрд. лв., което е 41.2% от разчетите.

До края на май най-добре се изпълняват т. нар. други данъци - 54.3% от планираното за годината, приходите от мита са 43.8%, от ДДС - 42.2%, а акцизите - 39.2%.  

От социални и здравни вноски държавата е получила 41.8% от предвиденото. Изпълнението на неданъчните приходи е 52.5% от годишния план. От фондовете на ЕС за първите пет месеца на 2015 г. са получени 1.778 млрд. лв. или 59.4% от годишния разчет. 

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец май 2015 г. възлизат на 12.727 млрд. лв.,което е 38.8% от годишните разчети. 

Размерът на фискалния резерв към 31.05.2015 г. е 11.1 млрд. лв., в т.ч. 11,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0.1 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2015 година.

Коментари: 0