39 млрд. лева е брутният външен дълг през януари

В първия месец от годината сме платили 888.6 млн. евро външни задължения

39 млрд. лева е брутният външен дълг през януари
256 ~ 2 мин. четене
Брутният външен дълг в края на януари 2015 г. е 39 040.6 млн. евро (91.5% от БВП ), което е със 724.5 млн. евро (1.8%) по-малко в сравнение с края на 2014 г. (39 765.1 млн. евро, 94.7% от БВП). 

В края на януари 2015 г. дългосрочните задължения са 29 112.7 млн. евро (74.6% от брутния дълг, 68.2% от БВП), като намаляват с 587.8 млн. евро (2%) спрямо края на 2014 г. (29 700.5 млн. евро, 74.7% от дълга, 70.7% от БВП).Краткосрочните задължения възлизат на 9927.9 млн. евро (25.4% от брутния дълг, 23.3% от БВП) и намаляват със 136.7 млн. евро (1.4%) спрямо края на 2014 г. (10 064.6 млн. евро, 25.3% от дълга, 24% от БВП).

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на януари 2015 г. е 5634.3 млн. евро3 (13.2% от БВП). Спрямо края на 2014 г. (6026.5 млн. евро, 14.3% от БВП) той намалява с 392.2 млн. евро (6.5%). 

Външните задължения на сектор Банки са 5368.2 млн. евро (12.6% от БВП). Те се понижават със 154.1 млн. евро (2.8%) спрямо края на 2014 г. (5522.2 млн. евро, 13.1% от БВП). Външните задължения на Други сектори4 са 12 075.3 млн. евро (28.3% от БВП). Те нарастват с 26.3 млн. евро (0.2%) спрямо края на 2014 г. (12 049 млн. евро, 28.7% от БВП). В края на януари 2015 г. вътрешнофирменото кредитиране е 15 962.9 млн. евро (37.4% от БВП), което е с 204.4 млн. евро (1.3%) по-малко в сравнение с края на 2014 г. (16 167.3 млн. евро, 38.5% от БВП).

През януари 2015 г. получените кредити и депозити от нерезиденти са 262.7 евро (0.6% от БВП) при 398.9 млн. евро (0.9% от БВП) за януари 2014 г. От тях през януари 2015 г. сектор Държавно управление е получил 150 млн. евро (57.1% от общия размер), сектор Банки – 29.1 млн. евро (11.1%), Други сектори – 65.3 млн. евро (24.9%), а 18.2 млн. евро (6.9%) са вътрешнофирмено кредитиране . 

През януари 2015 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 888.6 млн. евро (2.1% от БВП) при 550.9 млн. евро (1.3% от БВП) за януари 2014 г., основно по падежиралите облигации на Държавно управление, емитирани на международните пазари. 

Нетният външен дълг в края на януари 2015 г. е 13 534.2 млн. евро, като намалява с 669 млн. евро (4.7%) спрямо края на 2014 г. (14 203.2 млн. евро). Понижението се дължи на по-голямото намаление на брутния външен дълг (със 724.5 млн. евро, 1.8%) в сравнение с понижението на брутните външни активи (с 55.5 млн. евро, 0.2%). Като процент от БВП нетният външен дълг възлиза на 31.8% в края на януари 2015 г., намалявайки с 2 процентни пункта спрямо края на 2014 г. (33.8%). 
Коментари: 0