НЕК пак е на загуба, АЕЦ „Козлодуй” отчита по-голяма печалба

Въпреки раздвижването в енергийния сектор, финансовите резултати показват нестабилност

НЕК пак е на загуба, АЕЦ „Козлодуй” отчита по-голяма печалба

Въпреки големите промени в Закона за енергетиката и раздвижването на сектора, финансовите резултати на държавните енергийни дружества за първото полугодие на 2018 г. показват нестабилност. Цифрите потвърждават затвърдилата се тенденция, че енергийните компании не могат да работят без подкрепа от държавата. 

За първите шест месеца на годината НЕК отчита загуба от 74.5 млн. лв, за сравнение за същия период на миналата година държавното дружество е отчело печалба от 1.5 млн. лв., което беше значително подобрение във финансовото състояние на НЕК. В отчета на компанията пише още, че финансовите показатели не отговарят на изискванията на банките кредитори, предоставили дългосрочни заеми на НЕК за обслужване на дълга на дружеството. Това показва наличието на несигурност, която може да поречи на енергийното дружество да функционира без подкрепата на едноличният собственик Български енергиен холдинг (БЕХ). От НЕК добавят, че БЕХ ще продължат да ги подкрепят финансово, за да може компанията да погасява своите задължения. Припомняме, че през 2017 г. за първи път от 5 години насам Националната електрическа компания (НЕК) отчете печалба 6.9 млн. лв.

АЕЦ „Козлодуй” приключи първо полугодие на 2018 г. със значително подобрени финансови показатели спрямо 2017 г. Най-голям принос за това имат значително по-благоприятното развитие на пазара на електроенергия, което доведе до повишаване на средните пазарни цени.

Дружеството приключи първите шест месеца на 2018 г. с нетна печалба след данъци в размер на 99 млн.лв., при отчетена печалба за 2017 г. в размер на 34 млн. лв. Основен принос за значително по-добрия резултат имат постигнатите по-добри продажни цени на електроенергията, в резултат на което са реализирани значително по-големи приходи.

 За първите шест месеца на 2018 г. оперативните приходи от дейността на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД са в размер на 536 млн. лв., със 118 млн. лв. (28%) повече в сравнение с предходната година.

По-високите приходи са в следствие на:

  • Увеличени приходи от продажба на ел.енергия на регулиран пазар с 24 млн.лв., в резултат от чувствителното повишение на регулираната цена от 01.07.2017 г., въпреки по-малкото количество продадена електроенергия.
  • Увеличени приходи от продажба на ел.енергия на нерегулиран пазар с 94 млн.лв., дължащо се както на промяната в структурата на пазарните продажби, така и на по-високите продажни цени през 2018 г.
  • Положителното  салдо от балансиращия пазар през първото полугодие на 2018 г. е съпоставимо с 2017 г. 

Към 30.06.2018 г. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД отново отчита голяма загуба в сравнение със същия период на миналата година. За тази година отрицателният финансов резултат преди данъци е в размер на 116 млн. лв., а за миналата е бил 36 млн. лв.

От дружеството съобщават, че основните причини за загубата са свързани с по-високите преки производствени разходи - за квоти за емисии на парникови газове (нарастване с близо три пъти на тяхната пазарна цена) и разходи за фонд „Сигурност на ЕЕС”.

Коментари: 0