НСИ: Рекордно ниска безработица в края на 2016 г.

Хората без работа намаляват с 46 хил. души спрямо година по-рано

НСИ: Рекордно ниска безработица в края на 2016 г.
5270 ~ 3 мин. четене

В края на 2016 г. безработните лица са 215  хил., а коефициентът на безработица - 6.7%. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 46 хил., а коефициентът на безработица - с 1.2 процентни пункта, според данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общият брой на безработните лица през четвъртото тримесечие на 2016 г. 118 хил. (55.1%) са мъже и 96 хил. (44.9%) - жени. Коефициентът на безработица е 6.8% за мъжете и 6.5% за жените, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. е по-нисък съответно с 1.2 и 1.1 процентни пункта. От всички безработни 14.8% са с висше образование, 50.4% - със средно, и 34.8% - с основно или по-ниско образование. Коефициентът на безработица за тези степени на образование е съответно 3.1, 5.9 и 20.2%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. продължително безработни (от една или повече години) са 124 хил., или 57.9% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.9%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. намалява с 0.8 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица е 4.0% за мъжете и 3.7% за жените. От общия брой на безработните лица 34 хил., или 15.9%, търсят първа работа.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 12.4% (12.0% за мъжете и 13.0% за жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. стойността на този коефициент е по-ниска с 2.1 процентни пункта, като намалението е по-голямо при мъжете в сравнение с жените (съответно с 3.0 и 0.9 процентни пункта).

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е малко над 3 млн., от които 1.6 млн. са мъже и 1.3 млн. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.2%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 0.5 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.9%, а при жените - 43.9%.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. 63.6% от заетите лица работят в сектора на услугите, като броят им достига 1.9 млн. В индустрията са заети 905 хил. души, (30.1% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 189 хил., или 6.3% от заетите лица.

От всички заети 3.5% (105 хил.) са работодатели, 7.4% (222 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.6% (2.6 млн.) - наети лица, и 0.5% (16 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1.9 млн. (74.1%) работят в частния сектор, а 688 хил. (25.9%) - в обществения. От всички наети лица 97 хил., или 3.6%, са с временна работа.

През четвъртото тримесечие на 2016 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2.9 млн. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.4% (67.1% за мъжете и 59.6% за жените). Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37.2% (42.7% за мъжете и 31.3% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 67.7%, съответно 71.7% за мъжете и 63.6% за жените. Спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. този коефициент намалява с 0.4 процентни пункта, като намаление се наблюдава само при жените - с 0.9 процентни пункта, докато при мъжете коефициентът остава на същото равнище.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 537 хил., или 54.7% от населението в същата възрастова група (58.4% от мъжете и 51.4% от жените). В сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години намалява с 0.7 процентни пункта, като намалението при мъжете и жените е съответно с 0.5 и 0.9 процентни пункта.

Подкрепи Economic.bg