50% от печалбата на държавните дружества ще се внесат в бюджета

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите е 7 юни 2019 г.

50% от печалбата на държавните дружества ще се внесат в бюджета
1264 ~ 1 мин. четене

Министерският съвет прие разпоредбата 50% на отчисленията от печалбата на държавните и търговски дружества за финансовата 2018 г. да бъдат внесени в ползва на държавата. Това става ясно отрешенията днес.

Процентът на отчисленията от печалбата е различен за „Българска банка за развитие“ АД - 80 на сто, което е в съответствие със заложените параметри в Закона за държавния бюджет на България за 2019 г.

От обхвата на разпореждането са изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници на финансиране. Извън обхвата му остава и „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, предвид спецификата в дейността на дружеството, както и дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ - поради изпълнение на предварителни условия във водния сектор за усвояване на средствата от европейските фондове за програмния период 2014 – 2020 г.

Срокът за внасяне на отчисленията и дивидентите за държавата е 7 юни 2019 г., а за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството, е 15 юли 2019 г.

С разпореждането се създават условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2019 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти. То е изготвено в съответствие с  Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.  

Коментари: 0