Правителството одобри проекта за актуализация на бюджета

Събраните приходи се очертава да бъдат с 2 млрд. лв. над предвиденото

Правителството одобри проекта за актуализация на бюджета

Снимка: Красимир Свраков

772 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg
Бюджет 2021

Служебният кабинет одобри проекта за актуализация на държавния бюджет за 2021 г., изготвен от финансовото министерство на Асен Василев. Необходимостта от изготвяне на проекта произтича от рисковете за нова COVID вълна, както и изчерпаните ресурси в бюджета за продължаване на социално-икономическите мерки за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи на населението. Едновременно с това, предложената актуализация на разчетите за годината отразява и променените очаквания по отношение на основните индикатори в макрорамката на бюджета, които съответно са отразени в приходната част.

Изготвените оценки от приходните администрации очертават в приходите по държавния бюджет да бъдат по-високи от разчетените с около 1.3 млрд. лв. Очаква се положителен ефект върху приходите чрез Механизма за възстановяване и устойчивост с 400 млн. лв. и с 300 млн. лв. от социално-осигурителните фондове.

За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, както и за нови такива и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи е предвиден ресурс в размер на 1.2 млрд. лв., който е обособен в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за изплащане на вноската на Република България в общия бюджет на ЕС за 2021 година.

Със законопроекта са предложени и промени в частта на бюджетните взаимоотношения (трансферите) по държавния бюджет в общ размер на 152.7 млн. лв. С направените предложения в общата бюджетна рамка за годината са обвързани произтичащите промени в бюджетните взаимоотношения по държавния бюджет с бюджетите на ДОО и НЗОК в контекста на изготвените проекти на ЗИД на ЗБДОО и ЗБНЗОК.

На база на предложените промени в приходите, разходите, бюджетните взаимоотношение (трансфери) и вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, за настоящата година е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет със 141.3 млн. лв. спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2021 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2021 г. се предвижда да бъде в размер на 5.6 млрд. лв. Същевременно, отразявайки предложените промени в ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. в общата бюджетна рамка по консолидираната фискална програма, се прогнозира подобрение на бюджетното салдо на касова основа до 4.6 млрд. лв.

Направените предложения за законодателни промени търсят баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината, при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване в рамките на разчетите по ЗДБРБ за 2021 г. и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране. Прегледът на параметрите по бюджетното изпълнение към полугодието и подобрените очаквания при голяма част от макроикономическите индикатори дават основание да се очаква, че преизпълнението на приходите, което се очертава в годишен план, може да посрещне тези допълнителни разходи без това да доведе до влошаване на бюджетната позиция на касова основа спрямо първоначално заложените целеви стойности. Поради това със законопроекта не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината. Предвидено е също така основната част от по-високите от планираните постъпления по сметката за средства от ЕС на Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г. от увеличението на размера на предварителното префинансиране да се отразят в подобрение на салдото по консолидираната фискална програма.

Подкрепи Economic.bg