Правителството прие свързаните с GDPR законови промени

Направените промени в Закона за защита на личните данни ще предпазват и от злоупотреби от страна на местните правоохранителни органи

Правителството прие свързаните с GDPR законови промени

Снимка: Economic.bg

1584 ~ 2 мин. четене
Правителството одобри промени в Закона за защита на личните данни, които изменения синхронизират българското законодателство с европейския Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).

Новият европейски регламент задава новата правна рамка на ЕС в областта на защитата на личните данни. На практика тази правна рамка установява:
  • общ режим за защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни и относно свободното движение на лични данни;
  • специален режим за защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни от правоприлагащите и правораздавателните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществената сигурност и тяхното предотвратяване.
От Министерския съвет обясняват, че промените в Закона за защита на личните данни целят да осигурят защита на физическите лица и обработването на личните им данни по GDPR, както и обработката на данните им от правоохранителните органи в България.

„За разлика от досегашната уредба, със законопроекта се унифицират разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен в областта на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. По този начин се осигурява хомогенно и високо ниво на защита на личните данни, и улесняване на обмена на информация с компетентните органи на другите държави-членки на ЕС, което има решаващо значение за ефективното осъществяване на това сътрудничество”, пишат от правителството.

В законопроекта с промените в Закона за защита на личните данни са разписани подробни дефиниции на ключовите понятия в областта на личните данни. Описани са също принципите, свързани с обработването на лични данни, правомощията на администратора и обработващия данните, условията за обработване на специални категории лични данни, условията за трансграничния обмен на данни, както на ниво ЕС, така и с трети страни или международни организации, правата на субекта на данни и средствата за правна защита на засегнато лице, мерките за сигурност на личните данни и др.

С оглед голямото разнообразие и хоризонталния характер на урежданата материя, в законопроекта е предвидена законова делегация за изработване и приемане на съответната подзаконова нормативна база.
Подкрепи Economic.bg