Q&A: При какви условия НАП ще компенсира затворени бизнеси

НАП дава отговори на най-задаваните въпроси, свързани с очакваните компенсации към затворения бизнес

Q&A: При какви условия НАП ще компенсира затворени бизнеси

Снимка: Красимир Свраков

15309 ~ 5 мин. четене

Кандидатстването за нaй-очакваната мярка в помощ на затворения бизнес започна в края на миналата година и продължава до 20 януари. Подаването на заявленията става през уеб страницата на Националната агенция за приходите (НАП) и именно ще изплаща средствата, които идват от европейски програми. Зa дa oбяcни ĸaĸ paбoти мярката и ĸoй мoжe дa я пoлзвa, НАП пyбликува нaй-зaдaвaнитe въпpocи пo нeя и oтгoвopитe ĸъм тяx.

- Имам ли право на помощ, ако притежавам повече обекти, но противоепидемичните мерки са засегнали дейността само на част от тях?

- Да. Когато едно предприятие има повече от един обект (напр. един магазин в МОЛ и един извън МОЛ) и съгласно заповедите за противоепидемичните мерки е прекратена дейността на някои от тях (напр. на магазините в МОЛ-ове), то се подава заявление за подпомагане само на обектите, които са с преустановена дейност, като се посочват данните само за тези обекти (оборот и код на икономическата дейност на извършваната във всеки от тях икономическа дейност).

- В случай че обектът е затворен със заповед на общински щаб, ще мога ли да кандидатствам за безвъзмездна помощ?

- Не. Заповедите на местните щабове са извън приложното поле на тази програма. Тя има за цел компенсиране спирането и ограничаването на дейността само на обекти, които не са работили въз основа на въведените със заповеди на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки.

- Ще бъде ли извършвана проверка на кандидатите?

- Да. НАП ще извърши автоматизирана проверка на данните в електронните заявления, както и последващи проверки след отпускането на средствата. Целта е да се гарантира, че финансовата подкрепа достига до тези, за които е предназначена. Ако бъде установено някакво несъответствие, кандидатът ще бъде уведомен по електронен път.

- Кои са допустимите разходи, за които мога да използвам отпуснатата помощ?

- Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Това означава, че парите могат да се изразходват за суровини, материали, външни услуги – например наем, режийни (ток, вода) и възнаграждения. За направените разходи бенефициентът трябва да съхранява счетоводни документи и съответната одитна следа. Разходите за осигурителни вноски на служителите в засегнатите от противоепидемичните мерки обекти са допустими, за разлика от разходите за данъци и такси (вж. по-долу).

Примерни разходи и тяхната допустимост:

 • Наем на помещение, в което се осъществява засегнатата от противоепидемичните мерки дейност - допустим
 • Възнаграждение на персонала, включително възнаграждение на управителя по договор за управление и контрол – допустим
 • Доставка на хранителни продукти, които ще бъдат вложени при приготвянето на ястия в ресторант – допустими
 • Доставка на електроенергия, топлоенергия и вода на засегнатите от противоепидемичните мерки обекти – допустим
 • Доставка на хигиенни материали за почистване на засегнатия обект – допустим
 • Ремонт на търговския обект – допустим
 • Осигурителни вноски за персонала - допустим
 • Покупка на кухненско оборудване на засегнат от мерките ресторант - недопустим
 • Обслужване на банков кредит на юридическото лице със засегнат от противоепидемичните мерки обект – недопустим
 • Плащане на данъчни задължения – недопустим
 • Покупка на алкохол, предназначен за директна препродажба – недопустим. Разходът е допустим, ако алкохолът се влага в направата на коктейли например.

- Кои разходи са недопустими?

- Това са разходите, които не са пряко свързани с предоставяните продукт/услуга, за стоки за продажба, за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и за краткотрайни активи, извън посочените в допустимите разходи. Недопустими са и разходите за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба.

Безвъзмездната подкрепа не може да бъде използвана и за разходи, финансирани с публични средства, както и за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства.

С предоставената помощ не могат да бъдат изплащани кредити, лихви по кредити, банкови такси и лизингови вноски. Недопустими са и разходи за възстановим ДДС и за данъци и такси.

Разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране за персонал през периода на допустимост на разходите (след 13.03.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа), както и разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени, също не могат да бъдат покривани със средства по програмата. 

Недопустими още са средните разходи:

 • за подготовка на заявлението за подкрепа, управление и изпълнение на заявлението за подкрепа
 • посочените съгласно Постановление  №189 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

- Оборотът, който се описва в заявлението с или без ДДС е?

- Оборотът е сумата без ДДС, като той се формира на начислена основа, т.е в него попадат и онези счетоводни документи, които може да не са били платени.

- НАП ще прихваща ли сумите от безвъзмездната финансова подкрепа със задължения, дължими от бенефициента към бюджета?

- Не. Процедурата по подпомагане е различна от процедурите по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и с безвъзмездната подкрепа няма да се прихващат задължения към НАП.

- Как ще бъда уведомен/а за резултата?

- След като проектът Ви бъде разгледан, Вие ще бъдете информирани за решението относно отпускането на помощта на електронната поща, посочена в сертификата за електронен подпис (КЕП), с който е подадено заявлението. Размерът на одобрената помощ ще можете да видите в профила си в ИСУН. Списъците на одобрените и на отхвърлените проектни предложения се публикуват в интернет-страницата на НАП.

- Кога ще започне изплащането на помощта?

- Изплащането на помощта ще започне веднага след одобряването на нотификацията на програмата от Европейската комисия.

- Как и в какъв срок ще бъдат изплатена помощта на одобрените кандидати?

- Средствата на одобрените кандидати ще бъдат предоставени чрез банков превод в срок до седем работни дни от одобрението на проекта.

- Денят 13.11.2020 г. остава непокрит от заповедите на здравния министър. Трябва ли да се извади оборотът за 13.11.2019 г. при изчисляването на оборота за целите на безвъзмездната финансова помощ?

- Да, четирите заповеди на министъра на здравеопазването не обхващат тази дата и оборотът за 13.11.2019 г. не следва да участва при формирането на сумите за целите на БФП.

- Ако обект е регистриран през декември 2019 г. кой е референтният период, въз основа на който ще се изчислява оборотът?

- Условията за кандидатстване изискват да се използва оборотът за съответните периоди на 2019 г. В този случай като основа за изчисляване на оборота за целите на БФП трябва да се имат предвид дните през декември 2019 г. от момента на възникването на юридическото лице до съответния период през 2019 или 2020, аналогичен на периодите през 2020/2021, посочени в заповедите на здравния министър. Ако например юридическо лице е възникнало на 15.12.2019 г. и оперира ресторант, то периодът за изчисляване на оборота би бил 15.12.2019 – 31.01.2020 г.

Подкрепи Economic.bg