Ръст на чуждестранните инвестиции у нас

Най-много средства са вложени в сектор промишленост

Ръст на чуждестранните инвестиции у нас
276 ~ 1 мин. четене

Преките чуждестранни в нефинансовия сектор у нас през 2015 година възлизат на 23,127 млн. евро, което е със 7.2% повече в сравнение с 2014 година, сочат предварителни данни на НСИ.

През 2015 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 9 852 млн. евро, и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 607 млн. евро.

В сектор „Строителство” преките чуждестранни инвестиции са 751 млн. евро, или с 18.1% по-малко в сравнение с 2014 година.

По предварителни данни през 2015 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21 183 млн. лв. и в сравнение с предходната година нарастват с 5.3%.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5 968 млн. лв., и в сектора на услугите - 5 155 млн. лева. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 1 517 млн. лв. и са с 20.3% по-малко в сравнение с 2014 година.

През 2015 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 1.8 пункта в сравнение с предходната година и достига 40.6%. Същевременно нарастват вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура, за закупуване на земя, и за транспортни средства.

Коментари: 0