Разходите за труд на бизнеса са нараснали с 5.1% през четвъртото тримесечие на 2018 г.

По икономически сектори най-голямо понижение е регистрирано в „Операции с недвижими имоти“

Разходите за труд на бизнеса са нараснали с 5.1% през четвъртото тримесечие на 2018 г.

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица през четвъртото тримесечие на 2018 г. са нараснали  с 5.1% спрямо същия период на 2017г., показват предварителните данни от НСИ. Най-голям е ръстът на разходите в индустрията (7.7%), след което са услугите (3.6%) и строителството (2.2%).

По икономически дейности най-висок годишен ръст на разходите за труд е регистриран в икономическите сектори „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ (11.6%),„Производство и разпределение наелектрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (11.3%), и „Култура, спорт и развлечения“ (8.6%). Понижение на разходите за труд е отчетено в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти“ (9.1%) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (3.5%).

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 4.8%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6. 8%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 12.3% за „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ до -9.7% за „ Операции с недвижими имоти“.

Коментари: 0