Стабилизиране на бизнес климата през февруари

Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите

Стабилизиране на бизнес климата през февруари
364 ~ 2 мин. четене
През февруари 2017 г. общият показател на бизнес климата запазва приблизително равнището си от предходния месец. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно се наблюдава понижение. 

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 0.7 пункта в сравнение с януари, което се дължи на по-умерените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко подобрена, като и очакванията им за следващите три месеца са тя да се увеличи. 

Несигурната икономическа среда остава основната пречка за развитието на дейността, посочена от 45.9% от промишлените предприемачи. По отношение на продажните цени мениджърите не предвиждат промяна през следващите три месеца. 

Строителство

През февруари съставният показател „бизнес климат в строителството” нараства с 0.5 пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно строителната активност през следващите три месеца са също по- оптимистични. Основният фактор, затрудняващ бизнеса, продължава да е несигурната икономическа среда. На второ и трето място остават факторите „неблагоприятни климатични условия” и „конкуренция в бранша”. 

Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. 

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 1.3 пункта, което се дължи на изместване на оценките на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията от „добро” към „задоволително” (нормално за сезона). Същевременно обаче прогнозите им за бизнес състоянието през следващите шест месеца са по-благоприятни, като и в очакванията им относно обема на продажбите през следващите три месеца е регистрирано подобрение. 

Най-сериозните затруднения за развитието на дейността продължават да са свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене. 

По отношение на продажните цени търговците очакват известно повишение през следващите три месеца. 

Услуги 

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се увеличава с 0.5 пункта в резултат на благоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Мненията им за настоящото търсене на услуги са по-резервирани, докато очакванията им за следващите три месеца се подобряват. 

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават основните пречки за развитието на бизнеса в сектора. Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца  
Подкрепи Economic.bg