Техническият университет в София има нов ректор

Проф. Кралов обещава да осигури денонощен достъп до лабораториите на университета за преподавателите, докторантите и студентите

Техническият университет в София има нов ректор

Снимка: ТУ-София

Общото събрание на Техническия университет-София избра днес проф. дн инж. Иван Кралов за Ректор на университета с четиригодишен мандат - от декември 2019 г. до ноември 2023 г. Досега той беше зам.-ректор по научна и приложна дейност.

В неговата мандатна програма са включени редица политика за повишаване качеството на обучението и научните изследвания. Според него учебните планове трябва да бъдат адаптирани чрез засилено включване на иновативни форми на обучение, производствени практики и стажове, както и казусно ориентирано обучение, в съответствие с добрите европейски и световни практики и стандарти.

Също така проф. Кралов обещава да стимулира интегрирането на преподавателите, студентите и докторантите от различните звена и направления в общи проектни колективи и съвместни дейности. Достъпът на преподавателите, докторантите и студентите до изследователската и библиотечна инфраструктура на университета ще бъде денонощен.

Иван Кралов е машинен инженер, доктор на науките, професор. Завършил е специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ в Техническия университет-София през 1994 г. Защитил е дисертация („доктор“) през 1999 г. в научно направление „Динамика, якост и надеждност на машините“ и дисертация („доктор на науките“) през 2019 г. в научно направление „Приложна механика“.

Постъпва в ТУ-София през септември 1999 г. и до декември 2005 г. заема академичните длъжности асистент, старши асистент и главен асистент в катедра „Механика“. От януари 2006 г. е избран за доцент, а от май 2014 г. за професор в същата катедра.

Заемал е следните административни длъжности в ТУ-София: ръководител на лаборатория  „Вибрации и акустичен шум“, от февруари 2008 г. до март 2011 г. - зам.-ръководител на Научно-изследователския сектор, а от април 2011 г. до настоящия момент - Зам.-ректор по научна и приложна дейност на университета.
Автор и съавтор на повече от 130 научни публикации, патенти и полезни модели.

Председател на секция „Технически науки“ и зам.-председател на Съюза на учените в България. Председател и член на организационните и научни комитети на няколко национални и международни конференции.
Коментари: 0